Деловодна информация
00197
03-00-2546 04/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
04/05/2020 (дд/мм/гггг)
00197-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ЕООД 115010670
бул. Шести септември № 250
Пловдив BG421 4006 България
инж. Борислав Кръстев +359 882518561
b.krastev@vik.bg +359 32635-431

Интернет адрес/и

www.vik.bg

http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OP-1-11Inzhenering-proektirane-stroitelstvo-i-avtorski-nadzor-na-podobekt-Rekonstruktziya-i-izgrazhdane-na-kanalizatz-mrezha-na-Hisarya-ETAP-I-A.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“ ОП-1-11
45332000      
Строителство

Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря - ЕТАП I А. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изпълнение на строително-монтажни работи - изграждане на обекта, изпълнение на съпътстващите строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на обекта на Възложителя. Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта при необходимост, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация. Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни, съгласно чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР. Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Обр. 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, в частност територията на гр. Хисаря

- Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за подобект „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря - ЕТАП IА“, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база;
- Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство, обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект;
- Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството;
- Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците;
- Осъществяване на авторски надзор по Закон за устройство на територията, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
- Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; За подобект „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря - ЕТАП IА“ са предвидени следните инвестиционни намерения:
Компонент „Отвеждане и пречистване“ - вътрешна канализационна мрежа с обща дължина 289 м, от които реконструкция 85 м, нова 204 м, а именно:
?Реконструкция на канализационна мрежа - Централна градска част /ЦГЧ/ гр. Хисаря с обща дължина 85 м, включваща: Гл. клон III-Ц – 55 м, Довеждащ колектор до ПСОВ – 18 м и Отливен канал I-Ц – 12 м;
?Изграждане на нова второстепенна канализационна мрежа гр. Хисаря, ЦГЧ с обща дължина 204 м, включваща: Второстепенна мрежа 198 м и Отливен канал VI-Ц – 6 м;
?Сградни канализационни отклонения /СКО/ - 14 броя;
?Улични отоци /УО/ - 18 броя;
?Преливници - 2 броя.
Критериите по-долу
 
ДА Концепция за изпълнение (КИ)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
294374.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България”

Методиката за оценка е разписана подробно в документацията на поръчката. Максималният общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Работен" и изпълнение на строително - монтажни работи е до 120 календарни дни.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти четврърта група, втора категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – да е вписано в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която е установено или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните лица могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с критерия за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, като посочва данните за вписване в регистъра по чл.16 от Закона за камарата на строителите /ЗКС/. Чуждестранните лица представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от посочените по-долу документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗКС, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, или на Конфедерация Швейцария.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени по служебен път или чрез публичен регистър, или чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България в съответствие с условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Изискването се поставя в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, да са реализирали минимален общ оборот съгласно изискваното минимално ниво.
2.Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ.


1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 260 000,00 ( двеста и шестдесет хиляди) лева изчислен на база годишните обороти. За целите на процедурата и за яснота на участниците под „последните 3 (три) приключили финансови години“ следва да се разбират финансовите години – 2017г., 2018г. и 2019г. Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.
Удостоверяване по т.1: При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети. В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване по т.1: При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи един или повече от документите посочени в чл. 62, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП.
2.Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, втора категория строежи ) или еквивалентна.Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Удостоверяване по т.2: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, втора категория строежи.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване по т.2: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил проектантски дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, както следва: Под „проектантски дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на техническа инфраструктура.
2. Участникът, през последните 8 (осем) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, както следва: Под „строителни дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от канализационна техническа инфраструктура, с минимална дължина на изпълнена канализационна мрежа минимум 280 линейни метра.
Удостоверяване по т.1:
Удостоверяване по т. 1: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности с посочване на стойностите, датите и получателите.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване по т. 1: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга;.
Удостоверяване по т. 2: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване по т. 2: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Изисквания: Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката, както следва:
А) Проектантски екип за изготвяне на работен инвестиционен проект
Проектант по част „Технологична - Канализация“: висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина.Правосп.: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Проектант по част част „Геодезия“: висше образование, специалност „Геодезия“, „Геодезия, фотограметрия и картография“, „Маркшайдер“, „Земеустроител“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина.Правосп.: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.


Проектант по част „Конструктивна“: висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквив., когато образованието е придобито в чужбина.Правосп.: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
4)Проектант по част „Пътна и ВОД“: висше образование, специалност „Пътно строителство“, „Транспортно строителство“, „Железопътно строителство“ или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина.Правосп.: наличие на валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за чуждестранните лица еквив. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Проектанти по части Геология, Хидрогеология,Пожарна безопасност, ПБЗ, Сметна документация и ПУСО. Правосп.:Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, или еквив. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.Правосп.:Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. и 6 от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); валидно удостоверение за ППП (посочва се номер и година на валидност).
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочване на професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Преди сключването на договора по отношение на експертите от техническия екип, които са чуждестранни лица следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /в случай, че е приложимо/.
Б/ За изпълнение на строителството:
1)Технически ръководител: квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ;общ проф. опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;специфичен опит като началник на строителен обект на минимум 1 обект по изграждане или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура;
2) Инженер „ВиК“: висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“, или еквивалентно, когато образованието е придобито в чужбина;общ проф. опит – минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността;
3) Специалист „Контрол на качеството“: квалификация, удостоверена със сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строит. продукти със съществените изискв. по ЗУТ или еквивалентно, ...Продължава в Раздел VI.3
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията на чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1,т. 3 - т. 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. При наличие на посочените основания участникът има право да представи доказателства за предприетите мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява дали мерките са достатъчни за гарантиране надеждността на участника. В процедурата не могат да участват участници, за които важи забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия закон. Участниците следва да имат предвид и разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. Възложителят отстранява от участие участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор и на основанията посочени в чл. 107 от ЗОП. При подаване на офертата си участникът следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
2. Гаранция за авансово предоставени средства е в размер на 100 % от размера на предвиденото авансово плащане с включен ДДС.
3. Гаранциите по т. 1 и т. 2 се представят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
4.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора и на гаранцията за авансово предоставените средства.
5. Изискванията относно отделните форми на гаранцията за изпълнение/гаранцията за авансово предоставените средства са подробно описани в проекта на договор и в раздел 8 от Документацията за обществена поръчка.
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите по т. 1 и т.2 са указани в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка.
III.1.7)
Финансирането е осигурено по процедура № BG161М1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020г., съгласно АДБФП №Д-34-70/28.08.2019г сключен между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив и МОСВ. Плащанията ще се извършват по начина и при условията, посочени в проекта на договор, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: авансово, междинни и окончателно плащане.
III.1.8)
Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подаде самостоятелно оферта.
При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност на лицата – участници в обединението, за задълженията по договора за обществена поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията относно изпълнението на поръчката се съдържат в техническата спецификация и проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив, бул. “Шести септември” 250.

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продълж. от р-л III.1.3. 4) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“: завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; образование и квалификация (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); общ професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции); специфичен опит – наименование на обекта и възложителя; дейностите, включени в обхвата на реализирания обект на строителство и квалификация/преминато обучение (когато се изисква) - посочва се организацията, провела обучението; номер на документа и пълното наименование на проведеното обучение.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Преди сключването на договора по отношение на експертите от техническия екип, които са чуждестранни лица следва да е налице признаване на съответната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /в случай, че е приложимо/.
Важно!!! 1) По отношение на проектантския екип участниците могат да предлагат един проектант за повече от една проектна част при съобразяване с поставените изисквания към проектантите по съответните части.
2) По отношение на техническия екип за изпълнение на СМР участниците трябва да предлагат различни лица за минимално изискуемите позиции.
Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в местно или чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.
Забележка: На етап подаване на офертата чуждестранните лица следва да притежават съответната професионална компетентност, съгласно националното им законодателство, която да обуславя признаването на съответната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/.Възложителят (или изрично упълномощеното от него лице) ще предприеме всички необходими мерки, съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) 2016/679. които гарантират спазването в т.ч. прилагането на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване ниво на сигурност съобразено с различните рискове за правата и свободите на субектите на данни.
В раз-л Г от част III„Основания за изключване” на ЕЕДОП участниците декларират сл. информация: по чл. 54,ал.1,т.1 от ЗОП за осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а и чл.256-260 от НК, както и инфо-я за престъпления, аналогични на описаните,когато лицата са осъдени в др.държава членка или трета страна;по чл.54,ал.1,т.6 от ЗОП за нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ; по чл.54,ал.1,т.6 от ЗОП за нарушения по чл.13,ал.1 от Закона за труд.миграция и труд.мобилност в сила от 23.05.2018 г.; по чл.107,т.4 от ЗОП за наличие на свързаност по смисъла на параграф 2,т.45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкр. процедура;наличие на обстоятелства по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва