Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2020-0004
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 9 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/04/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   965385   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.03.2020 г.  16.03.2020 г. 
2   965389   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.03.2020 г.  16.03.2020 г. 
3   989644   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.08.2020 г.  03.08.2020 г. 
4   993436   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.09.2020 г.  08.09.2020 г. 
5   1019804   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2021 г.  01.09.2021 г. 
6   1019806   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2021 г.  01.09.2021 г. 
7   1019807   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.09.2021 г.  01.09.2021 г. 
8   1020830   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
9   1020831   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
10   1020832   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2021 г.  20.09.2021 г. 
11   1021407   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.10.2021 г.  01.10.2021 г.