Деловодна информация
00826
Д-430 16/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00826-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София
33140000      
Доставки

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 9 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
52125.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Централни венозни катетри 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

1.1.Централен венозен катетър , двулуменен Ch 7,20 см /стерилен/:1.Набор за централна венозна кататеризация по техниката катетър върху водач ( Селдингер );2.Двулменен катетър от полиуретан Ch 7,20 см, с мек връх, непрозрачен , ренгенопозитивен;
3.Прозрачно външно удължение, маркоровки за дължина, фиксаторен клипс и затварящи клампи на всеки от допълнителните лумени;4. V интродюсерна канюла G 18 , 70 mm ( Y- образна игла с връзвратен клапан ), за въвеждане на водача без разкачване на спринцовката;5.Непрегъваем J – водач с гъвкав връх;6.Дилататор , свързващ кабел за ЕКГ , трикомпонентна спринцовка 5 мл , скалпел; мярка - брой; прог. кол. - 20; 1.2.Централен венозен катетър , двулуменен Ch 7,30 см /стерилен/: 1.Набор за централна венозна кататеризация по техниката катетър върху водач ( Селдингер );2.Двулуменен катетър от полиуретан Ch 7, 30 см , с мек връх , непрозрачен , ренгенопозитивен;3. Прозрачно външно удължение, маркировки за дължина, фиксаторен клипс и затварящи клампи на всеки от допълнителните лумени; 4.V интродюсерна канюла G 18 , 70 mm ( Y- образна игла с връзвратен клапан ) , за въвеждане на водача без разкачване на спринцовката; 5.Непрегъваем J – водач с гъвкав връх; 6.Дилататор , свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл , скалпел; мярка - брой; прог.кол.- 20; 1.3. Централен венозен катетър , двулуменен Ch7:15 /стерилен/:1.Набор за централна венозна кататеризация по техниката катетър върху водач ( Селдингер );
2.Двулуменен катетър от полиуретан Ch 7, 15 см , с мек връх , непрозрачен , ренгенопозитивен;
3.Прозрачно външно удължение, маркировки за дължина, фиксаторен клипс и затварящи клампи на всеки от допълнителните лумени; 4.V интродюсерна канюла G 18 , 70 mm ( Y- образна игла с връзвратен клапан ) , за въвеждане на водача без разкачване на спринцовката; 5.Непрегъваем J – водач с гъвкав връх; 6.Дилататор , свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл , скалпел; мярка - брой; прог. кол.- 20; 1.4.Комплект за централен временен достъп при хемодиализа, хемофилтрация, хемодиафилтрация, афереза и хемоперфузия :1.Подходящ за въвеждане катетър, за централен временен достъп във вена юголарис интерна, вена субклавия, вена феморалис: 2.Рентгено контрастен; 3.Изработен от полиуретан, с мек връх и дължина 15 см; 4.Всеки комплект съдържа:?Двулуменен катетър - рентген контрастен, полиуретанов;?Канюла с клапа 18G, 11,3 мм.
?Разграфен водач с гъвкав връх, дилататор 12F;?Скалпел;?Свързващ кабел за интраартериално ЕКГ;?Водач;?Спринцовка 5 мл;
?IN стопер;?Фиксиращи крилца; мярка - брой; прог. кол.- 10.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3980.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Инфузионни и кръвопреливни системи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

2.1.Система инфузионна с двойна капкова камера, пластмасов шип, с вградени канали за въздух и течност:1. Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери;2. Масивен пластмасов шип с два канала: за течност и за въздух;3. Двукорпусна капкова камера, напълно прозрачна, с твърда горна и еластична долна част;4. Филтър 15 µm за твърди частици антибактериален;5. Винтова (luer lock) връзка към пациента;6. Филтър за автоматично обезвъздушаване;
7. Филтър за автоматично спиране на достъпа на въздух при изпразване на контейнера;8. Дължина 180 см;9. Без метални игли; мярка - брой; прог. кол. - 43000; 2.2.Системи кръвопреливни, еднократни стерилни:1. Кръвопреливна гравитационна интравенозна система за ретроградно пълнене;2. Масивен пластмасов шип с два канала: за течност и за въздух;3. Двукорпусна капкова камера, напълно прозрачна, с с двустепенен кръвен филтър с площ 22 кв. см.;4. Винтова (luer lock) връзка към пациента; 5. Дължина 150 см; 6. Без метални игли; мярка - брой; прог.кол. - 300; 2.3.Уред за прецизен контрол на вливането /еднократен/:Стерилен , 180 см дължина уред за прецизен контрол на вливането със съответен набор за венозно приложение, дължина – 180 см и над 180 см , непирогенен , стерилен , несъдържащ латекс и алергени; мярка - брой; прог. кол. -100.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12452.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Спринцовки 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

3.1.Спринцовки за дозиране на Инсулин 1 ml, мярка -брой:Стерилни, трисъставни х 100 броя в опаковка; прог. кол. - 200;
3.2.Спринцовки пластмасови 2 ml:Стерилни, трисъставни с центричен луер и деления на скалата 0,1 мл.
х 100 броя в опаковка; мярка - брой; прог. кол. - 10000; 3.3.Спринцовки пластмасови 5 ml: Стерилни, трисъставни с центричен луер и деления на скалата 0,2 мл. х 100 броя в опаковка; мярка - брой, прог. кол. - 30000; 3.4.Спринцовки пластмасови 10 ml:Стерилни, трисъставни с центричен луер и деления на скалата 0,5 мл. х 100 броя в опаковка; мярка - брой; прог.кол. - 17000;
3.5.Спринцовки пластмасови 20 ml: Стерилни, трисъставни с центричен луер и деления на скалата 1 мл. х 100 броя в опаковка; мярка - брой; прог. кол.- 10000; 3.6. Спринцовки пластмасови 50 ml с накрайник за сондово хранене и промивка на уретрален катетър: Стерилни, трисъставни; мярка - брой; прог.кол. - 1000; 3.7.Спринцовки пластмасови 2 ml:Стерилни, двусъставни
х 100 броя в опаковка; мярка - брой; прог.кол. -1000; 3.8.Спринцовки пластмасови 5 ml:Стерилни, двусъставни х 100 броя в опаковка; мярка - брой; прог.кол. - 400; 3.9. Спринцовки пластмасови 10 ml:Стерилни, двусъставни х 100 броя в опаковка; мярка - брой; прог.кол. - 200.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12298.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Уретрални катетри, торби 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

4.1.Катетри фолиеви № 8; мярка -брой;Стерилни, с балон, двупътни; прог.кол. - 5; 4.2.Катетри фолиеви № 10; мярка - брой; Стерилни, с балон, двупътни; прог. кол. - 5; 4.3. Катетри фолиеви № 12; мярка -брой; Стерилни, с балон, двупътни ; прог. кол.- 5; 4.4. Катетри фолиеви № 14; мярка - брой; Стерилни, с балон, двупътни; прог. кол. -50; 4.5. Катетри фолиеви № 16; мярка - брой; Стерилни, с балон, двупътни; прог. кол. - 70; 4.6. Катетри фолиеви № 18; мярка - брой; Стерилни, с балон, двупътни; прогнозно количество - 100; 4.7.Катетри фолиеви № 20; мярка - брой; Стерилни, с балон, двупътни; прогнозно количество - 100;
4.8.Катетри фолиеви № 22; мярка - брой; Стерилни, с балон, двупътни; прог.кол.-50; 4.9.Катетри фолиеви № 24; мярка -брой; Стерилни, с балон, двупътни; прог.кол. -5; 4.10. Уринаторни торби; мярка брой; Нестерилни, 1.5 l / 2L с клапан за източване; прог. кол. - 4000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1795.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Гьодели 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

5.1. Гьодели № 2 -нестерилни; мярка - брой, прог.кол. - 20; 5.2. Гьодели № 3 -нестерилни; мярка - брой; прогнозно количество - 20.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
47.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Консумативи за кислородотерапия 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

6.1. Маски кислородни за възрастни - Апирогенни, нетоксични, стерилни; мярка - брой; прогнозно количество -2000; 6.2. Маски кислородни за деца -Апирогенни, нетоксични, стерилни; мярка - брой; прогнозно количество - 1000; 6.3.Канюли, назални кислородни за възрастни -Нестерилни; мярка - брой; прогнозно количество - 1000; 6.4.Канюли, назални кислородни за деца -Нестерилни; мярка - брой; прогнозно количество - 1000.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Консумативи за АКР 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

7.1. ABL -80 Сензорна касета - 50/60 BG / Hct; мярка - брой; прогнозно количество - 20; 7.2. ABL -80 Калибриращ разтвор - Basic SW; мярка - брой; прогнозно количество -20.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17060.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Тампони за секрет 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

8.1. Тампони за секрет -Стерилни; индивидуално опаковани; мярка - брой; прогнозно количество - 300; 8.2. Тампони за секрет в транспортна среда - Стерилни; индивидуално опаковани; мярка - брой; прогнозно количество - 200;8.3.Тампони в епруветка
Х 100 броя в опаковка -опаковка; Стерилни, пластмасови, индивидуално опаковани; прогнозно количество -1000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
311.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.

II.2) Описание 1

Интубационни тръби 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

склад на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, на адрес: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

9.1.Интубационни тръби № 7, стерилни -Трахеална тръба, прозрарачна, орална, назална, с балон с ниско налягане и голям обем. Гладко обработено “ Мърфи” око, атравматичен връх, с означение за размера на тръбата върху контролния балон. Рентгено контрастна линия, по цялата дължина. Маркер за позициониране и маркировки за дълбочина; мярка - брой; прогнозно количество - 150; 9.2.Интубационни тръби № 7, 5 стерилни -Трахеална тръба, прозрарачна, орална, назална, с балон с ниско налягане и голям обем. Гладко обработено “ Мърфи” око, атравматичен връх, с означение за размера на тръбата върху контролния балон. Рентгено контрастна линия, по цялата дължина. Маркер за позициониране и маркировки за дълбочина; мярка - брой; прогнозно количество - 150; 9.3.Интубационни тръби № 8 стерилни -Трахеална тръба, прозрарачна, орална, назална, с балон с ниско налягане и голям обем. Гладко обработено “ Мърфи” око, атравматичен връх, с означение за размера на тръбата върху контролния балон. Рентгено контрастна линия, по цялата дължина. Маркер за позициониране и маркировки за дълбочина; мярка - брой; прогнозно количество - 250; 9.4.Интубационни тръби № 8.5 стерилни -Трахеална тръба, прозрарачна, орална, назална, с балон с ниско налягане и голям обем. Гладко обработено “ Мърфи” око, атравматичен връх, с означение за размера на тръбата върху контролния балон. Рентгено контрастна линия, по цялата дължина. Маркер за позициониране и маркировки за дълбочина; мярка - брой; прогнозно количество - 150; 9.5.Интубационни тръби № 6,5 стерилни; мярка - брой;Трахеална тръба, прозрарачна, орална, назална, с балон с ниско налягане и голям обем. Гладко обработено “ Мърфи” око, атравматичен връх, с означение за размера на тръбата върху контролния балон. Рентгено контрастна линия, по цялата дължина. Маркер за позициониране и маркировки за дълбочина; прог.кол.- 150; 9.6. Интубационни тръби № 9 стерилни; мярка - брой; Трахеална тръба, прозрарачна, орална, назална, с балон с ниско налягане и голям обем. Гладко обработено “ Мърфи” око, атравматичен връх, с означение за размера на тръбата върху контролния балон. Рентгено контрастна линия, по цялата дължина. Маркер за позициониране и маркировки за дълбочина; прог. кол. -50.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
761.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране – национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България.
Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без да имат разрешение за търговия издадено от ИАЛ или от компетентен орган на съответната държава.
Доказване: В хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участника да представи всички или част от документите (копие от разрешението за търговия на едро с медицински изделия или друг еквивалентен документ), чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП и/или по реда на чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП.
?разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, когато участникът не е производител на артикула, който оферира;
?документи, доказващи качеството производител на участника (за конкретния продукт) – за участници-производители, установени на територията на Република България;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални възможности на участниците в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставяните медицински консумативи следва да отговарят на изискванията, определени с Техническата спецификация. Остатъчният срок на годност на медицинските консумативи към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя. Предлаганите медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/08/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Възложителят отстранява от процедурата участник , за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.Възложителят отстранява от процедурата участник, който е нарушил забраната на чл. 101, ал. 11 ЗОП.Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1. Опис на представените документи; 1.2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Обр.№ 1; 1.2.1. Мостри на стоките, по съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е представил мостри които не са в оригинална опаковка или не отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация. Декларация за съответствие на медицинското изделие, издадена от производителя или негов упълномощен представител или сертификат, удостоверяващ съответствието със съществените изисквания, приложими за изделието, издаден от компетентен орган по смисъла на ЗМИ или еквивалентен документ – заверено копие.1.3. ЕЕДОП за участника. Когато документи, свързани с участието в ОП, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. Важно: ЕЕДОП се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.1.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо.
1.5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, в офертата се представя следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
1.6. Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП - Образец № 3;
1.7. Декларация – съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни - Образец № 4;
1.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;
1.9. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, с означение на обособената позиция, за която се отнася, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по Образец № 2 и приложение към ценовото предложение, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва