Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2020-0001
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Процедура: Публично състезание
Описание: Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София. Възложителят осигурява електрозахранването на един обект с търговско мерене на ниско напрежение в имот, находящ се в гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1. Възложителят разполага с един двусекционен трафопост присъединен на средно напрежение, в който са разположени два електромера на ниско напрежение - № 96651131 и № 62067214. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора е определено на 500 MВтч за 12 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2020 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   959911   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.02.2020 г.  13.02.2020 г. 
2   959912   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.02.2020 г.  13.02.2020 г. 
3   984781   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.06.2020 г.  18.06.2020 г. 
4   1014321   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.06.2021 г.  09.06.2021 г. 
5   1019765   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         01.09.2021 г.  01.09.2021 г. 
6   1021619   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         06.10.2021 г.  06.10.2021 г. 
7   1026463   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2022 г.  12.01.2022 г.