Деловодна информация
00826
Д-279 13/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
00826-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 9702283
m.balabanova@svnaum.com +359 8709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група
09310000      
Доставки

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София. Възложителят осигурява електрозахранването на един обект с търговско мерене на ниско напрежение в имот, находящ се в гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1. Възложителят разполага с един двусекционен трафопост присъединен на средно напрежение, в който са разположени два електромера на ниско напрежение - № 96651131 и № 62067214. Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя за срока на договора е определено на 500 MВтч за 12 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
67500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на поръчката - МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, с адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
67500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да притежава валидна лицензия издадена от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и да е регистриран в Електроенергийният системен оператор (ЕСО) като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група със статус “активен”.
Лицензия се издава и на лице с регистрация, еквивалентна на тази по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, при условията по ал. 1 – 6 на чл. 40 от ЗЕ.
2. Решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща групa”, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
3. Участникът следва да има регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Ако регистрацията е видна от публичен и безплатен регистър, то достатъчно е неговото посочване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с обхват: „Търговия с електрическа енергия“.
2.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под сходни дейности се разбира доставка на електрическа енергия.
Обемът не следва да бъде по-малък от прогнозния обем посочен от възложителя.
3. Участникът трябва да има изградена система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставяните количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставка на електроенергия за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор на първия регистриран график за доставка. Изготвяне, регистриране и изпращане почасови дневни графици за доставка на Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и ЕСО ЕАД, в съответствие с разпоредбите на Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Осигуряване мониторинг на вяка измервателна точка, достъпна за възложителя - on line.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

04/07/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/03/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛНП Св. Наум ЕАД, гр. София, на ул. Д-р Любен Русев № 1, учебна зала ДКБ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, за които са налице посочените основания или някое от тях ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 55, ал. 1, т. 1, т.4 и т.5 от ЗОП. Забрана за участие на лица, за които са налице обстоятелства съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако са налице изключенията по т.4 от същия закон. Забрана за участие по чл. 69 от ЗПКОМПИ. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е нарушил забраната на чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Всяка оферта трябва да съдържа:1.1. Опис на представените документи; 1.2. Техническо предложение, което съдържа: а) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - по Образец № 1. б) Декларация за готовност на участника да издава единна фактура на възложителя, включваща консумираната активна електрическа енергия за определения месец, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и задължение към обществото, както и всички мрежови услуги съгласно чл. 20 от ПТЕЕ с подробна разбивка на всички обекти на възложителя – декларация в свободна форма, в оригинал.в) Декларация от участника за наличие на възможности за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество – в свободен текст, оригинал;
г) декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП - по Образец № 3;1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. Важно: ЕЕДОП се предоствя в електронен вид по обрзец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на участието в настоящата обществена поръчка следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета от документи за участие в процедурата.
Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява неговото редактиране.
За повече информация за предоставяне на еЕЕДОП – методическо указание с изх.№ МУ-4/02.03.2018 г. на Агенцията за обществени поръчки – http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/pracktika/MU4_2018.pdf
Приложение: ЕЕДОП в ".doc" формат.
Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.
1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
1.5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, в офертата се представя следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:а) правата и задълженията на участниците в обединението;
б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;г) партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.
1.6. Декларация-съгласие за обработване на лични данни от субект на лични данни - по Образец № 4;
1.7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП в свободен текст /когато е приложимо/;1.8. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, в който се поставя ценово предложение на участника, изготвено по Образец № 2. Критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“ за 1 MWh в лева без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва