Информация за преписката

Възложител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Номер: 01474-2020-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.comdos.bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-vazlagani-chrez-protseduri-po-zop
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 (дванадесет) месеца на прогнозно количество ( 1000) MWh нетна активна електрическа енергия средно (около 850 MWh - за обект в гр. Банкя, кв. Михайлово) и ниско (около 150 MWh - за обект в гр. София, ул. Врабча № 1) напрежение на обектите на КРДОПБГДСРСБНА и е координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електрическа енергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/01/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   953421   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.01.2020 г.  10.01.2020 г. 
2   953423   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.01.2020 г.  10.01.2020 г. 
3   965639   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.03.2020 г.  17.03.2020 г. 
4   1012952   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2021 г.  18.05.2021 г.