Деловодна информация
01474
КИ-П-20-495 10/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
01474-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/ 175263817
ул. Врабча № 1
София BG411 1000 България
С.Мутафчийска +359 28004541
s.stoilova@comdos.bg +359 28004500

Интернет адрес/и

www.comdos.bg

http://www.comdos.bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-vazlagani-chrez-protseduri-po-zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.comdos.bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-vazlagani-chrez-protseduri-po-zop
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско напрежение, в обектите на КРДОПБГДСРСБНА
09310000      
Доставки

Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 (дванадесет) месеца на прогнозно количество ( 1000) MWh нетна активна електрическа енергия средно (около 850 MWh - за обект в гр. Банкя, кв. Михайлово) и ниско (около 150 MWh - за обект в гр. София, ул. Врабча № 1) напрежение на обектите на КРДОПБГДСРСБНА и е координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електрическа енергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

За средно напрежение – на обект , находящ се гр. Банкя, кв. Михайлово;
За ниско напрежение – на обект, находящ се в гр. София, ул. Врабча № 1.

Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 (дванадесет) месеца на прогнозно количество 1000 (хиляда) MWh нетна активна електрическа енергия средно (около 850 MWh - за обект в гр. Банкя, кв. Михайлово) и ниско (около 150 MWh - за обект в гр. София, ул. Врабча № 1) напрежение на обектите на КРДОПБГДСРСБНА и е координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електрическа енергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът следва да притежава лиценз издаден от Комисията за енергийно и водно регулилане (КЕВР) за дейността „Търговия с електрическа енергия” (съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ) с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансиращ група”.
2.Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО), към крайната дата за подаване на офертата, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи със статус активен.
За удостоверяване на годността участникът попълва раздел А: Годност в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
За доказване на годността избраният за изпълнител участник преди подписване на договора предоставя: 1. Валиден лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т.5 от ЗЕ и решение на КЕВР за допълване на лицензията с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група и 2. Регистрация в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи на ЕСО или декларация за осигуряване на наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно национален закон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът в процедурата следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
*Под сходен предмет, следва да се има предвид: доставка на нетна активна електрическа енергия с количество повече от 1000(хиляда) MWh и координиране на балансираща група.
**„Изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.
2. Участникът следва да прилага следната система за управление - по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в чийто обхват е включена търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група - предмет на обществената поръчка.


1.Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) доставки на нетна активна електрическа енергия за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.
За удостоверяване на техническите и професионални способности участникът попълва полето от Раздел В: „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“, от ЕЕДОП.
За доказване на тези технически и професионални способности избраният за изпълнител участник преди подписване на договора предоставя Списък на доставките, с посочване на стойностите и количествата на доставената нетна активна електрическа енергия, датите и получателите, заедно с документи за извършената доставка.
2.За удостоверяване на стандарти за осигуряване на качеството и стандарти на управление, участникът попълва раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
За доказване прилагането на стандарти за осигуряване на качеството избраният за изпълнител участник преди подписване на договора предоставя Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление - по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от прогнозната стойност на договора.Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по следната сметка на КРДОПБГДСРСБНА в Българска народна банка IBAN: BG51 BNBG 9661 3300 1404 01.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/02/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на КРДОПБГДСРСБНА, гр. София, ул. „Врабча” № 1.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на КРДОПБГДСРСБНА
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
1. участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 2(в областта на доставка на електрическа енергия), 3, 4 и 5 от ЗОП.
2. участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
3. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;
4. участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
5. участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;
6. участник, за когото са налице обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
7. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката, вкл. като е посочил в ценовото си предложение цена, надвишаваща посочената максимална прогнозна стойност, се отстранява от процедурата;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП - в електронен вид и с електронен подпис. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, aко има такива.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва