Информация за преписката

Възложител: Община Котел
Номер: 00111-2019-0011
Адрес на профила на купувача: https://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Публично състезание
Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи по проекта на Община Котел по ПРСР с предмет:„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел,съгласно одобрени инвестиционни проекти за следните обекти, предмет на обособените позиции от настоящата обществена поръчка: Обособена позиция №1:Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – втори етап и Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Тича, община Котел – трети етап; Обособена позиция №2:Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел; Обособена позиция №3:Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел. Всички видове СМР подлежащи на изпълнение, съгласно одобрените инвестиционни проекти са посочени в съответните количествени сметки,приложени към документацията за общ.поръчка. Изискванията за изпълнение на обектите са посочени в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/01/2020 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   949258   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.12.2019 г.  13.12.2019 г. 
2   949260   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.12.2019 г.  13.12.2019 г. 
3   1005174   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.01.2021 г.  19.01.2021 г. 
4   1011887   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         26.04.2021 г.  26.04.2021 г. 
5   1039323   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         09.11.2022 г.  10.11.2022 г.