Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0032
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/77
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИАОС – 52 бр. обекти за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 24 (двадесет и четири) месеца е приблизително 3000 MWh ± 30% нетна активна електрическа енергия. Цената да е с включени небаланси за сметка на доставчика, ИАОС следва да бъде включен в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква предложената от Участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/01/2020 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   947583   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.12.2019 г.  09.12.2019 г. 
2   947585   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2019 г.  09.12.2019 г.