Версия за печат

00740-2019-0032

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 68 от дата 04.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG, Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София 1618 бул. Цар Борис III №136, За: Маргарита Димитрова - Китова, България 1618, София, Тел.: 02 9406425, E-mail: m.kitova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/77.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за небаланси на обекти на Изпълнителна агенция по околна среда.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИАОС – 52 бр. обекти за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка. Прогнозното количество електрическа енергия за 24 (двадесет и четири) месеца е приблизително 3000 MWh ± 30% нетна активна електрическа енергия. Цената да е с включени небаланси за сметка на доставчика, ИАОС следва да бъде включен в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква предложената от Участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките на подлежащите на изпълнение дейности по доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за небаланси на обекти на ИАОС, които дейности са идентични, периодично изпълняеми, систематично свързани и неделими, поради което, напълно логично е обществената поръчка да бъде изпълнена от един доставчик, като не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. Наредбите към ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране, с оглед което, когато вместо един, контрагентите, извършващи доставките са няколко, се създават редица предпоставки за затрудняване дейността по своевременното и надлежно изпълнение на поръчката. Допълнителен аргумент в подкрепа на това решение е обстоятелството, че координирането на действията на различни Изпълнители при прогнозиране на потреблението, както и при изготвяне на графиците от координатора на балансиращата група, подаването им, коригирането при необходимост на подадените графици, отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участието в свободния пазар на електроенергия на Възложителя, би могло сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката, както и ангажирането на отговорността на изпълнителите (ако са повече от един) при неточно и/или некачествено изпълнение на предмета на обществената поръчка. При откриването на процедурата Възложителят взема под внимание и хипотезата, че е възможно нейното приключване без определяне на доставчик на електрическа енергия за всички обекти, включени в предмета на поръчката, в случай че те бъдат обособени в отделни позиции, което значително би затруднило обичайната дейност на Възложителя и би изложило на риск неговата специфична дейност, което би застрашило живота и здравето на населението. Така обоснованите аргументи безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и с оглед основната цел на Закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции, предвид, че би довело до невъзможност за качествено изпълнение на дейностите от обхвата .

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 630000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на ИАОС