Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин
Номер: 00974-2019-0005
Адрес на профила на купувача: https://vik-vidin.com/?p=9857
Процедура: Публично състезание
Описание: Избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за срок от една година.Предмета на поръчката включва 2 ( две) обособени позиции, както следва : ОП1 - Избор на доставчик на ел.енергия средно напрежение и координатор на балансираща група и ОП 2 Избор на доставчик на ел. енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група . Прогнозно общо количество и за двете обособени позиции : 4385 MWh. Прогнозното количество по обособени позиции е както следва : За ОП 1 2410 MWh за 9 броя обекти на средно напрежение ; за ОП2 1975 MWh.Обектите на ниско напрежение са 21 на брой. Обектите на СрН и НН са подробно описани в техническата спецификация. Възложителят може да използва Опция за допълнителни доставки " . Прогнозната стойност на опцията е в размер на 34500 лв. без ДДС , която е включена в размера на прогнозната стойност на поръчката ; прогнозно количество - 300 MWh ,
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/12/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   945745   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.11.2019 г.  22.11.2019 г. 
2   945746   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         22.11.2019 г.  22.11.2019 г. 
3   962017   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         25.02.2020 г.  25.02.2020 г. 
4   1012036   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г. 
5   1012037   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.04.2021 г.  28.04.2021 г.