Деловодна информация
00974
01-7987 22/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00974-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация Видин ЕООД 815123415
ул. Широка 18
Видин BG311 3700 България
Снежана Бадева +359 94601071
snejana.badeva@vik-vidin.com +359 94601079

Интернет адрес/и

www.vik-vidin.com

https://vik-vidin.com/?p=9857


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vidin.com/?p=9857
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група
09310000      
Доставки

Избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за срок от една година.Предмета на поръчката включва 2 ( две) обособени позиции, както следва : ОП1 - Избор на доставчик на ел.енергия средно напрежение и координатор на балансираща група и ОП 2 Избор на доставчик на ел. енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група . Прогнозно общо количество и за двете обособени позиции : 4385 MWh. Прогнозното количество по обособени позиции е както следва : За ОП 1 2410 MWh за 9 броя обекти на средно напрежение ; за ОП2 1975 MWh.Обектите на ниско напрежение са 21 на брой. Обектите на СрН и НН са подробно описани в техническата спецификация. Възложителят може да използва Опция за допълнителни доставки " .
Прогнозната стойност на опцията е в размер на 34500 лв. без ДДС , която е включена в размера на прогнозната стойност на поръчката ; прогнозно количество - 300 MWh ,
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Територия на действие на обектите на В и К Видин находящи се в гр. Видин и област Видин , посочени в техническата спецификация.

Обхвата на поръчката включва доставка на активна електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група на стандартна балансираща група за 9 бр. обекти на Възложителя присъединени на ниво средно напрежение .Обектите са посочени в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
331249      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


При евентуалното присъединяване на нови обекти Възложителят си запазва правото да възложи " Опция за допълнителни доставки " в обем и стойност , както следва :
Прогнозната стойност на опцията е в размер на 34500 лв. без ДДС , която е включена в размера на прогнозната стойност на поръчката. ; Прогнозно количество - 300 MWh ,коеето е включено в прогнозното количество на поръчката.
Посочената стойност и количество са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя. При включване на нови обекти , Възложителят ще заплаща по договорена цена. В случай на присъединяване на нови обекти , след сключване на договора , за тях ще се осъществява доставка на ел.енергия при условията на договора с Изпълнителя.
Опция „ Удължаване срока на договора “ Възложителят може едностранно да удължи срока на договора при същите условия, в случай на обжалване на решенията на Възложителя по последваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същият предмет. Срокът на договора не може да бъде продължен с повече от 6 /шест/ месеца.
Опция промяна на цена :При промяна /повишаване или намаляване/ на средната месечна цена на ел.енергията на „БНЕБ“ЕАД с 15 % /петнадесет процента/ за период от два месеца, всяка от страните може с мотивирано предложение да поиска изменение на цената. Общият размер на изменението за срока на действие на договора не може да надвишава 10% /десет процента/.Ако се извършат повече от едно изменения на цената, увеличението сумарно от всички увеличения не може да бъде повече от 10% /десет процента/ от първоначалната стойност по договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Територия на действие на В и К Видин

Обхвата на поръчката включва доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група на стандартна балансираща група за 21 броя обекти на Възложителя присъединени на ниво ниско напрежение .Обектите са посочени в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
245447.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция „ Удължаване срока на договора “
Възложителят може едностранно да удължи срока на договора при същите условия, в случай на обжалване на решенията на Възложителя по последваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същият предмет. Срокът на договора не може да бъде продължен с повече от 6 /шест/ месеца.
Опция промяна на цена :При промяна /повишаване или намаляване/ на средната месечна цена на ел.енергията на „БНЕБ“ЕАД с 15 % /петнадесет процента/ за период от два месеца, всяка от страните може с мотивирано предложение да поиска изменение на цената. Общият размер на изменението за срока на действие на договора не може да надвишава 10% /десет процента/.Ако се извършат повече от едно изменения на цената, увеличението сумарно от всички увеличения не може да бъде повече от 10% /десет процента/ от първоначалната стойност по договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът в настоящата обществена поръчка трябва да притежава валидна лицензия за дейността търговия с електрическа енергия в съответствие със ЗЕ и други относими нормативни и аднинистративни актове, издадени от КЕВР, или представен валиден еквивалентен документ , издаден от компетентен орган за срока на действие на договора. Изискването се отнася и за двете обособени позиции.При подаване на офертата участниците декларират в точка 1 от раздел А в част IV Критерии за подбор от ЕЕДОП , съответствието си с критерия за подбор.
Забележка Доказателството по т. 1 под формата на заверено копие на валидна лицензия издадена от КЕВР или представен валиден еквивалентен документ се представя от участника преди сключване на договора или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67 , ал 5 от ЗОП.
2.Участника да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД ( електроенергиен системен оператор) като търговец на електрическа енергия със статут активен
3.Участника да е регистриран в регистъра на ЕСО ЕАД ( Електроенергиен системен оператор) на балансиращи групи като координатор на балансираща група със статут активен.
Забележка : Доказателствата по т.2 и т. 3 се представят под формата на декларация свободен текст , се представя от участника ,определен за изпълнител преди сключване на договора или в хода на процедурата в случаите на чл. 67 , ал. 5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискването се отнася за ОП 1 и ОП2.
1. В съответствие с чл. 63 , ал.1 , т.1 от ЗОП се изисква участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офератата .Под предмет сходен с предмета на поръчката се разбира доставката на електрическа енергия включително и изпълнение на дейността координиране на стандартна балансираща група . Съответствието с този критерии се доказва с предоставянето на списък на доставките , които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите , датите и получателите , заедно с документите ,които доказват извършената доставка ; При подаване на офертата участникът декларира съответствие с критериите за подбор в ЕЕДОП , част IV - Критерии за подбор , раздел В. При условията на чл. 112 , ал.1, т.2 от ЗОП определият изпълнител представя документи удостоверяващи съответствието с критериите за подбор, ако такива не са били поискани в хода на процедурата по реда на чл. 67 , ал.5 от ЗОП.


Участникът/ците в обществената поръчка трябва да отговарят на следните изисквания
1.През последните три години ,считано от датата на подаване на офертата , участникът трябва да е изпълнил поне две доставки , идентични или сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбира доставка на електрирческа енергия и координиране на балансираща група .При подаване на офертата участникът декларира съответствие с критериите за подбор в ЕЕДОП , част IV - Критерии за подбор , раздел В.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото е налице или са въюзникнали по време на процедурата , основанията за отстраняване посочени в чл. 54 ал.1 т.1 - 7 , чл.55, ал.1 , т. 1 , условията на чл. 107 от ЗОП ,обстоятелстватата по чл. 3 , т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС , какти и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване в част III "Основания за изключване " от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора , която е равна на прогнозна стойност на поръчката за всяка самостоятелно обособена позиция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
Парична сума по сметка на Възложителя - банкова сметка на В и К Видин ЕООД:ПИБ АД клон Видин, IBAN: 11FINV915010BGN03LVR, BIC КОД: FINVBGSF; Банкова гаранция в полза на Възложителя - същата трябва да бъде неотменима и безусловна, Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците.
III.1.7)
Финансирането ще се осъществява със собствени средства, отложено плащане по банков път в срок до тридесет дни след получаване на фактурата.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/12/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Административна сграда на В и К Видин, Заседателна зала , ет. 3

Отварянето на подадените оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предствавители , както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


месец октомври 2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците могат да подадат оферти по всички обособени позиции, като възложителят допуска подаване на оферти по една или всички обособени позиции, по преценка на участника. Няма ограничение в броя на обособените позиции, които могат да бъдат възложени на един и същ участник за изпълнение.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 , условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. При евентуалното присъединяване на нови обекти на СР Н Възложителят си запазва правото да възложи " Опция за допълнителни доставки " в обем и стойност , както следва :Прогнозната стойност на опцията е в размер на 34500 лв. без ДДС , която е включена в размера на прогнозната стойност на поръчката. ; Прогнозно количество - 300 MWh ,което е включено в прогнозното количество на поръчката.Посочената стойност и количество са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя. При включване на нови обекти , Възложителят ще заплаща по договорена цена. В случай на присъединяване на нови обекти , след сключване и влизане в сила на договора , за тях ще се осъществява доставка на ел.енергия при условията на договора с Изпълнителя.Опцията за допълнителни доставки , ще се счита за упражнена ,след изрична писмена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя и сключване на допълнително споразумение между страните съгласно посоченото в чл.116 , ал.1 , т. 1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба са посочени в чл.197 , ал. 1 , т. 4 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва