Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0029
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/73
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на поръчката е: Пробонабиране и химични анализи на показатели във води, седименти и биота. В резултат на проведената обществена поръчка Възложителят ще сключи рамково споразумение. В рамковото споразумение не са определени всички условия и то ще се сключи с едно лице - участникът, класиран на първо място и определен за изпълнител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/12/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   941610   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.10.2019 г.  31.10.2019 г. 
2   941611   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.10.2019 г.  31.10.2019 г.