Деловодна информация
00740
2707 28/10/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/10/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Диляна Врашкова, Весела Василева +359 29406432/+359 29406445
d.vrashkova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/73


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/73
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Пробонабиране и химични анализи на показатели във води, седименти и биота.
90733000      
Услуги

Предмет на поръчката е: Пробонабиране и химични анализи на показатели във води, седименти и биота. В резултат на проведената обществена поръчка Възложителят ще сключи рамково споразумение. В рамковото споразумение не са определени всички условия и то ще се сключи с едно лице - участникът, класиран на първо място и определен за изпълнител.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
80000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90733700      
90733100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България и на ЕС

В рамките на споразумението периодично ще се възлагат следните типове дейности:
1. Дейности по пробонабиране и извършване на химични анализи във води, в т.ч. повърхностни води, подземни води, отпадъчни води и др.;
2. Дейности по пробонабиране и извършване на химични анализи на седименти, в т.ч. и утайки;
3. Дейности по пробонабиране и извършване на химични анализи на биота.
Химичните анализи на набраните проби ще включват физико-химични показатели, радиологични показатели, органични замърсители, тежки метали и металоиди, микробиологични и полеви показатели. Преди възлагането на всеки договор по рамковото споразумение ще се изготвят детайлни технически спецификации, включващи:
- Информация за показателите за изпитване, в т.ч. граници на определяне, единици на измерване, изисквания към резултатите от анализите и др.
- Информация за пунктовете на пробонабиране
- Срокове за изпълнение на дейностите
- Информация за предаване и приемане на изпълнението
- Друга информация, приложима за изпълнението на съответния договор.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предложението за изпълнение на поръчката – П1    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
80000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Национален бюджет и средства от Оперативна програма "Околна среда"

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Към методиката за оценка:
В ценовото предложение ще се оценяват следните единични цени:
1. за извършване на пробонабиране от води – повърхностни, отпадъчни.
2. за извършване на пробонабиране от води – подземни.
3. за извършване на пробонабиране от седименти – реки, езера, язовири.
4. за извършване на пробонабиране от биота.
5. за извършване на анализ на показатели от I група: Специфични органични замърсители в проби от води.
6. за извършване на анализ на показатели от I група: Специфични органични замърсители в проби от седименти и други твърди проби.
7. за извършване на анализ на показатели от I група: Специфични органични замърсители в проби от биота.
8. за извършване на анализ на показатели от II група: Пестициди в проби от води.
9. за извършване на анализ на показатели от II група: Пестициди в проби от седименти и други твърди проби.
10. за извършване на анализ на показатели от II група: Пестициди в проби от биота.
11. за извършване на анализ на показатели от III група: Фармацевтични съединения в проби от води.
12. за извършване на анализ на показатели от III група: Фармацевтични съединения в проби от седименти и други твърди проби.
13. за извършване на анализ на показатели от III група: Фармацевтични съединения в проби от биота.
14. за извършване на анализ на показатели IV група: Летливи органични съединения в проби от води.
15. за извършване на анализ на показатели IV група: Летливи органични съединения в проби от седименти и други твърди проби.
16. за извършване на анализ на показатели IV група: Летливи органични съединения в проби от биота.
17. за извършване на анализ на показатели V група: Полициклични ароматни въглеводороди и нефтопродукти в проби от води.
18. за извършване на анализ на показатели V група: Полициклични ароматни въглеводороди и нефтопродукти в проби от седименти и други твърди проби.
19. за извършване на анализ на показатели V група: Полициклични ароматни въглеводороди и нефтопродукти в проби от биота.
20. за извършване на анализ на показатели VI група: Спектрални методи на анализ (метали и металоиди) в проби от води.
21. за извършване на анализ на показатели VI група: Спектрални методи на анализ (метали и металоиди) в проби от седименти и други твърди проби.
22. за извършване на анализ на показатели VI група: Спектрални методи на анализ (метали и металоиди) в проби от биота.
23. за извършване на анализ на показатели VII група: Физико-химични показатели в проби от води.
24. за извършване на анализ на показатели VII група: Физико-химични показатели в проби от седименти и други твърди проби.
25. за извършване на анализ на показатели VII група: Физико-химични показатели в проби от биота.
26. за извършване на анализ на показатели от VIII група: Списък за наблюдение в проби от води.
27. за извършване на анализ на показатели от VIII група: Списък за наблюдение в проби от седименти и други твърди проби.
28. за извършване на анализ на показатели от VIII група: Списък за наблюдение в проби от биота.
29. за извършване на анализ на показатели от IX група: Полеви показатели за измерване.
30. за извършване на анализ на показатели X група: Радиологични показатели в проби от води.
31. а извършване на анализ на показатели X група: Радиологични показатели в проби от седименти и други твърди проби.
32. за извършване на анализ на показатели X група: Радиологични показатели в проби от биота.
33. за извършване на анализ на показатели XI група: Микробиология в проби от води.
34. за извършване на анализ на показатели XI група: Микробиология в проби от седименти и други твърди проби.
35. за извършване на анализ на показатели XI група: Микробиология в проби от биота.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, не по-малък от 20 000 000.00 (двадесет милиона) лв.
За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се считат услуги по пробонабиране и химични анализи на компоненти от околната среда.
Продължение от поле III.1.3. Изисквания към персонала:
? Минимум 1 (един) специалист по анализ на тежки метали в област „Природни науки, математика и информатика“, по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, Специалистът трябва да притежава минимум 5 години професионален опит в изпитване на тежки метали чрез методите ICP, ICP-MS /(Мас спектрометрия с индуктивно свързана плазма) или еквивалентни.
? Минимум 1 (един) специалист по анализ на неорганични показатели с висше образование в област „Природни науки, математика и информатика“, по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистът трябва да притежава минимум 5 години професионален опит в изпитване на проби на неорганични показатели, чрез йонна хроматография, анализ на непрекъснат дебит /CFA/ и други методи, приложими за неорганични показатели.
? Минимум 1 (един) специалист по анализ на микробиологични показатели, в т.ч. течни метали с висше образование в област „Природни науки, математика и информатика“, по специалности в професионално направление „Химически науки“, или в област „Биологически науки“, или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистът трябва да притежава минимум 5 години професионален опит в областта на изпитвания на проби за микробиологични показатели.
? Минимум 30 (тридесет) лаборанти с професионален опит в дейности по подготовка на проби и/или анализ на проби;


Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно
– годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
– справка за оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника за последните 3 (три) приключили финансови години.
Информацията за доказване на съответствието с минималните изисквания на Възложителя може да обхване и по-кратък период от посочения по-горе в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
**Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който по неоспорим начин доказва съответствието с посочения критерий за подбор.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. За доказване на изискването се представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката.
За доказване на изискването се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. На основание чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП, участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: лаборатория/лаборатории (собствена, наета или друго) за извършване на анализите, които да отговарят на следните условия:
- да са акредитирани в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC-17025:2018 или еквивалент. Обхватът на акредитация да включва методи за изпитвания по физико-химични характеристики, радиологични характеристики, тежки метали, микробиологични показатели, както и на органични замърсители в компоненти на околната среда.
При сключването на всеки отделен договор, изпълнителят следва да осигури лаборатория с валидна акредитация, включваща всички показатели, които ще бъдат анализирани в обхвата на съответния договор.
Забележка: Допустимо е веществата, посочени в Списъка за наблюдение, актуален към момента на възлагане на конкретния договор, да са извън обхвата на акредитация по стандарт БДС EN ISO/IEC-17025:2018 или еквивалент. Задължително е лабораторията да предостави доказателства, че може да извършва анализ на тези вещества.
- да разполагат със специализирана апаратура йон-хроматографи, газови и/или течни хроматографски системи, спектрални апарати и друга необходима аналитична техника, с която да осигурят изпитването на минимум 20 000 проби годишно.
Изискването се доказва с Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира една или повече услуги, включващи кумулативно извършването на следните дейности:
- извършване на пробовземане на проби от повърхностни и/или подземни и/или отпадъчни води и/или седименти и/или биота в минимален обем от 30 000 броя взети проби.
- извършване на химични анализи в компоненти на околната среда, в това число води, седименти и биота, които да включват всеки от следните групи показатели: физико-химични, радиологични, органични замърсители, тежки метали и микробиологични показатели, в минимален обем от 30 000 броя изследвани проби.
Персонал:
? Минимум 4 (четирима) специалисти с висше образование, в области „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“ или „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистите следва да притежават минимум 5 професионален опит в пробонабирането и сертификати от курс на обучение по пробонабиране;
? Минимум 2 (двама) специалисти с висше образование, в област „Природни науки, математика и информатика“, по специалности в професионално направление „Биологически науки“ или „Науки за земята“ или в област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ по специалности в професионално направление „Ветеринарна медицина“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистите следва да притежават минимум 3 години професионален опит, свързан с набиране в биота и сертификати от курс на обучение по пробонабиране;
? Минимум 1 (един) специалист в областта на течната хроматография, с висше образование в област „Природни науки, математика и информатика“, по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистът трябва да притежава минимум 5 години професионален опит в изпитване на проби чрез газова хроматография (HPLC и/или UPLC/MS) или еквивалентни.
? Минимум 1 (един) специалист в областта на газовата хроматография, с висше образование в област „Природни науки, математика и информатика“, по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистът трябва да притежава минимум 5 години професионален опит в изпитване на проби чрез газова /газ мас хроматография (GC и/или GC/MS) или еквивалентни.
Продължава в поле III.1.2.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При сключване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се представя.
Гаранция за изпълнение, съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП, е в размер на 2% (2 на сто) от стойността на всеки отделен договор, сключван въз основа на рамковото споразумение.
В случай на авансово плащане изпълнителят следва да представи гаранция за пълния размер на авансово плащане.
Обществената поръчка се обявява при условията на чл. 114 - неосигурено финансиране.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с един оператор
  
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/06/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/12/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

сградата на ИАОС

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. В методиката за оценка по показател "Качество на предложението за изпълнение на поръчката" ще се оценяват следните елементи:
- Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и взаимосвързаност, включително методите за изпълнение и документацията, която следва да бъде изготвена по всеки тип дейност;
- Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) по отделните типове дейности, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, като е налице съгласуваност с описанието на типовете дейности от предмета на поръчката.
- Участникът е идентифицирал кръга от заинтересовани лица и е описал механизма за взаимодействие и комуникация с тях.
- Предложени са мерки за вътрешен контрол, които включват мерки за управление и контрол на качеството за всеки тип дейности, както и отговорности на експертния екип при прилагане на мерките.
2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП.
3. От участие се отстранява участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
4. От участие се отстранява участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
5. От участие се отстранява участник, който е предложил цени за изпълнение на поръчката, по-високи от определените от Възложителя максимални цени по групи. Оферираните цени по всеки конкретен договор не могат да надвишават предложените максимални цени за съответната група показатели, съгласно ценовото предложение, неразделна част от рамковото споразумение.
6. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
7. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва