Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0021
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/64
Процедура: Открита процедура
Описание: Създаването на информационна система за автоматична оценка на данните за качеството на атмосферния въздух съгласно Решение 2011/850/ЕС за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО се налага от задължението на ИАОС да предоставя на Европейската комисия данни от моделиране, съгласно чл. 6 от Директива 2008/50/ЕО и чл. 4 от Директива 2004/107/ЕО, както и за количественото определяне на приноса от естествени източници съгласно чл. 20, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО и от зимното опесъчаване или осоляване на пътища съгласно чл. 21, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/50/ЕО. Изпълнението на настоящата поръчка ще се осъществи с изпълнението на следните основни дейности: Дейност 1 - Анализ и спецификация Дейност 2 - Проектиране Дейност 3 - Разработка и тестване Дейност 4 - Документиране Дейност 5 - Внедряване и обучение.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928977   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.08.2019 г.  23.08.2019 г. 
2   928982   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 г.  23.08.2019 г. 
3   949316   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2019 г.  16.12.2019 г. 
4   1018920   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.08.2021 г.  18.08.2021 г.