Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0020
Адрес на профила на купувача: http://eea.gohttp://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/63
Процедура: Открита процедура
Описание: Във връзка с промени в Закона за управление на отпадъците и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда на образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018 г., изм. и доп.ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019 г.), както и с цел привеждане в съотведствие с Наредбата на общите изисквания към информационите сиситеми, регистрираните и електронните административни услуги (приета с ПМС № 3 от 9.01.2017 г., обн., ДВ, БР. 5 ОТ 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г., изм. и доп., бр. 66 от 10.08.2018 г. в сила от 10.08.2018 г.) е необходимо да се надгради Националната Информационна Система за Отпадъци (НИСО).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928973   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.08.2019 г.  23.08.2019 г. 
2   928974   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 г.  23.08.2019 г. 
3   964229   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2020 г.  13.03.2020 г. 
4   1019117   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2021 г.  20.08.2021 г.