Деловодна информация
00740
2161 20/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/08/2019 (дд/мм/гггг)
00740-2019-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Росалина Инджиева, Радослава Боянова +359 29406414/+359 29406432
r.boianova@eea.government.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.gohttp://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/63


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.gohttp://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/63
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Надграждане на Националната информационна система за отпадъци (НИСО)"
72262000      
Услуги

Във връзка с промени в Закона за управление на отпадъците и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда на образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014 г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018 г., изм. и доп.ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019 г.), както и с цел привеждане в съотведствие с Наредбата на общите изисквания към информационите сиситеми, регистрираните и електронните административни услуги (приета с ПМС № 3 от 9.01.2017 г., обн., ДВ, БР. 5 ОТ 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017 г., изм. и доп., бр. 66 от 10.08.2018 г. в сила от 10.08.2018 г.) е необходимо да се надгради Националната Информационна Система за Отпадъци (НИСО).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
600000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72262000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България, Изпълнителна агенция по околна среда

Общи и специфични цели на проекта
Проектът е насочен към надграждане на информационната система за отпадъци и привеждането й в съответствие с актуалната нормативна уредба. Актуализацията следва да се извърши, във връзка с :
• Влизане в сила на промени в ЗУО и Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците;
• Промени в реда за водене на публични регистри по член 45, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗУО;
• Изискванията на Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги.
Във връзка с промените в ЗУО се налага изграждането на :
• Регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2, от ЗУО и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;
• Регистър на лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят като страничен продукт.
Във връзка с изменения в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги, се налага актуализация на съществуващата НИСО.
Основната цел на поръчката е да се поддържат изградените процеси за водене на отчетност за дейности с отпадъци, предоставяне на отчети за отпадъците и за продуктите, след употребата на които се образуват МРО внедрени в общата национална информационна система за отпадъци, както и допълнително оптимизиране на системата свързано с настоящи и бъдещи промени в законодателството.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
• Надграждане на системата с разработване и внедряване на два допълнителни модули ( регистрите по член 45, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗУО);
• Надграждане на съществуващите електронни услуги и привеждането им в съответствие с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги
• Поддържане на национален регистър на площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;
• Поддържане на национален регистър на търговците и брокерите на отпадъци;
• Цялостно технологично осъвременяване и привеждане на НИСО в съответствие с актуалните изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги в ДА.
Обхват на проекта
Описаните по-горе цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:
• Дейност 1: Анализ и Спецификация
• Дейност 2: Проектиране
• Дейност 3: Разработка, Документиране и Тестване
• Дейност 4: Внедряване и обучение
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предложението за изпълнение на поръчката – П1    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
600000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност/услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира За идентични или сходни с предмета на поръчката се приемат дейности/услуги, свързани с разработка и/или надграждане и/или развитие, внедряване и поддръжка на уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри и осъществяват интеграция с други външни системи.
2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката.
Ключов експерт 1 - Ръководител на проекта
Образование – висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика иинформатика“ или „Технически науки“.
Допълнителна квалификация – наличие на валиден професионален сертификат в областта на управлението на проекти.
Общ професионален опит – минимум 7 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с работа по проекти за разработка/развитие, внедряване и поддръжка на информационни системи.
Специфичен професионален опит – участие в качеството си на ръководител проект/екип и в разработка и/или надграждане и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.
(Останалите експерти ще бъдат подробно описани в раздел III.1.3 – “Изисквано минимално/ни ниво/а”)
За доказване на изискването участниците представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 в актуална му версия или еквивалент, чийто обхват да включва услуги сходни с тази на настоящата поръчка. За сходни с предмета на поръчката се разбират услуги в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
За сходни с предмета на поръчката се разбират услуги в областта на информационните технологии, свързани с разработване,внедряване и поддръжка на информационни системи.За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи копие на сертификат. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискванията по т. 1 и 2 се отнасят общо за обединението,а изискванията по т. 3 се отнасят за участника в обединението, който ще извършва разработването, внедряването и поддръжката на информационната система.


Ключов експерт 2 – Бизнес аналитик
Образование – висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“.
Допълнителна квалификация – наличие на валиден професионален сертификат в областта на бизнес анализа и сертификат за придобити умения по някои от съвременните стандарти и инструменти за бизнес анализ и моделиране като UML, UDDL, ARIS, BPMN или еквивалентни.
Общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с описание и анализ на бизнес процеси.
Специфичен професионален опит – участие в качеството си на бизнес аналитик в разработка и/или надграждане и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.
Ключов експерт 3 – Ръководител на софтуерната разработка
Образование – висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.
Допълнителна квалификация – наличие на професионален сертификат за някоя от съвременните методологии за управление на софтуерна разработка (SCRUM, ITIL или еквивалентна).
Общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с работа по проекти за разработка/развитие, внедряване и поддръжка на информационни системи.
Специфичен професионален опит – участие в качеството си на експерт в разработка и/или надграждане и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.
Ключов експерт 4 –Експерт бази данни
Образование – висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.
Допълнителна квалификация – наличие на професионален сертификат за работа с релационни бази данни.
Общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с работа по проекти за разработка/развитие, внедряване и поддръжка на информационни системи.
Специфичен професионален опит – участие като Експерт бази данни в разработка и/или надграждане и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.
Ключов експерт 5 – Експерт мрежова и информационна сигурност
Образование – висше образование, степен Магистър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.
Допълнителна квалификация – наличие на професионален сертификат или специализирано обучение в областта на киберсигурността.
Общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с информационната сигурност и защита на данните.
Специфичен професионален опит – участие като експерт по информационна сигурност в разработка и/или надграждане и/или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 уеб базирани информационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.
Ключов експерт 6 – Осигуряване на качеството
Образование – висше образование, степен Бакалавър в една от следните области: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“.
Допълнителна квалификация – наличие на сертификат за преминато обучение по стандарти за управление на качеството и/или за вътрешен одитор на системи за качество.
Общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в областта на информационните технологии, свързан с работа в областта на осигуряване на качеството на софтуерната разработка.
Специфичен професионален опит – участие като експерт по качеството в разработка и/или надграждане и\или развитие, внедряване и поддръжка на минимум 2 Уеб базирани индформационни системи, реализирани с използване на СУБД, които поддържат регистри.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. Цар Борис III № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Техническото предложение ще се оценява по следните подпоказатели: К1 Предложение за подход за управление на проекта; К2 Предложение за архитектура и функционалност на ИС; К3 Подход за осъществяване на дейностите. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.
Основания за отстраняване по националното законодателство:
1. На основание чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл.4 от горепосочения закон.
2. На основание чл.4, т.23, вр. с чл.14 и чл.17, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн. ДВ., бр. 27 от 23.03.2018 г.) Възложителят ще отстрани от участие в процедурата юридически лица/сдружения – участници в процедурата, по отношение на които, не може да се идентифицира кой е действителният им собственик.
3. Участник, за който е налице основанието по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущетво.
4. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.
5. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията за обществената поръчка;
6. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правилата и изискванията, свързани с околна среда, социално и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 към ЗОП;
7. Участник, който не е представил в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
8. Участници, които са свързани лица;
9. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.
Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443
При подаване на офертата, на основаное чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез предоставяне на ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва