Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0019
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19
Процедура: Публично състезание
Описание: Съгласно Директива 2013/39/ЕС, която е транспонирана в българското законодателство като Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015 г.) (Наредбата) и в изпълнение на чл. 12 от раздел VI "Списък за наблюдение" от Наредбата, е необходимо да се извърши мониторинг на вещества включени в списъка за наблюдение. Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/840 на Комисията от 5 юни 2018 г., списъкът се актуализира от Европейската комисия. В ИАОС няма разработени методи за извършване анализа на вещества по Втория списък за наблюдение, респективно не са осигурени материали за изпитването им. Избраният за изпълнител ще извърши пробонабиране в 12 (дванадесет) последователни месеца на повърхностни води в 5 (пет) пункта, общо 60 (шестдесет) проби и изготвя протокол, съдържащ информация за пункта, климатични условия на пробовземане, количества от пробата, дата и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   928902   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.08.2019 г.  20.08.2019 г. 
2   928904   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.08.2019 г.  20.08.2019 г. 
3   938760   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.10.2019 г.  14.10.2019 г.