Версия за печат

00740-2019-0019

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 38 от дата 20.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Росица Христова Диляна Врашкова Маргарита Димитрова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29509515

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/60.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпитване на нови вещества от списъка за наблюдение на Директива 2013/39/ЕС в повърхностни води

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Съгласно Директива 2013/39/ЕС, която е транспонирана в българското законодателство като Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015 г.) (Наредбата) и в изпълнение на чл. 12 от раздел VI "Списък за наблюдение" от Наредбата, е необходимо да се извърши мониторинг на вещества включени в списъка за наблюдение. Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/840 на Комисията от 5 юни 2018 г., списъкът се актуализира от Европейската комисия. В ИАОС няма разработени методи за извършване анализа на вещества по Втория списък за наблюдение, респективно не са осигурени материали за изпитването им. Избраният за изпълнител ще извърши пробонабиране в 12 (дванадесет) последователни месеца на повърхностни води в 5 (пет) пункта, общо 60 (шестдесет) проби и изготвя протокол, съдържащ информация за пункта, климатични условия на пробовземане, количества от пробата, дата и др.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Предметът на поръчката е комплексен и включва дейности по пробонабиране и анализ, което налага изпълнението й да бъде извършено от един изпълнител. Трите етапа на изпълнение на поръчката са част от един неделим процес, като възлагането на различни изпълнители би довело до застрашаване качеството на изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 138000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е 10-дневен, съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор