Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0015
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/55
Процедура: Публично състезание
Описание: С изпълнението на обществената поръчка ще се извършат следните задачи: - Изготвяне на Национална инвентаризация на емисиите на парникови газове от секторите ЗПЗГС и "Киото протокола", включваща събиране на необходимите входни данни, ревизиране на методите и ЕФ, извършване на подобрения съгласно препоръките от проверките на Националната система и изчисляване на емисиите на ПГ, практическо обучение на експертите от ИАОС относно спецификата на инвентаризация в тези сектори; - Попълване на данни в програмен продукт CRF Reporter; - Изготвяне на съответните части от Националните доклади по РКОНИК за 2018 г. и 2019 г., докладвания 2020 г. и 20121 г.; - Участие в международните проверки на Националната система за инвентаризация на емисии на ПГ от Европейската комисия и Секретариата на РКОНИК през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   925133   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.07.2019 г.  30.07.2019 г. 
2   925139   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.07.2019 г.  30.07.2019 г. 
3   940334   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.10.2019 г.  22.10.2019 г. 
4   1029751   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2022 г.  09.02.2022 г.