Версия за печат

00740-2019-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Росица Христова - старши юрисконсулт в отдел УОП, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 00359 29406432

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/55.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 31 от 31.07.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

С изпълнението на обществената поръчка ще се извършат следните задачи: - Изготвяне на Национална инвентаризация на емисиите на парникови газове от секторите ЗПЗГС и "Киото протокола", включваща събиране на необходимите входни данни, ревизиране на методите и ЕФ, извършване на подобрения съгласно препоръките от проверките на Националната система и изчисляване на емисиите на ПГ, практическо обучение на експертите от ИАОС относно спецификата на инвентаризация в тези сектори; - Попълване на данни в програмен продукт CRF Reporter; - Изготвяне на съответните части от Националните доклади по РКОНИК за 2018 г. и 2019 г., докладвания 2020 г. и 2021 г.; - Участие в международните проверки на Националната система за инвентаризация на емисии на ПГ от Европейската комисия и секретариатана РКОНИК през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3811 от 18.10.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Институт за гората към Българска академия на науките, бул. Св. Климент Охридски № 132, България 1756, София, Тел.: 00359 29620447, E-mail: forestin@bas.bg, Факс: 00359 29620447

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на инвентаризация на парникови газове от сектор "Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство" и на съответната част от Националния доклад по Рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата за 2018 и 2019 г. (за докладванията през 2020 и 2021 г.)".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

26

ІII.7) Стойност, посочена в договора
92250 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

03.11.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
92250 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

09.02.2022 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор