Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/53
Процедура: Публично състезание
Описание: Основната цел на проекта е провеждане на мониторинг с цел събиране на данни за оценка на състоянието на риби с национална значимост, обекти от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Дейности: 1. Провеждане на мониторинг на целевите видове; 2. Анализ и оценка на природозащитното състояние на целевите видове; 3. Популяризиране на целите на мониторинга и постигнатите резултати.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/06/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914387   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.05.2019 г.  31.05.2019 г. 
2   914388   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.05.2019 г.  31.05.2019 г.