Деловодна информация
00740
01381 31/05/2019 (дд/мм/гггг)
не
00740-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Мадлена Станимирова, Маргарита Димитрова, Емил Карев +359 29406432/+359 29406470/+359 29406489
e.karev@eea.governmеnt.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/53


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/53
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Мониторинг и оценка на риби с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)“
90711300      
Услуги

Основната цел на проекта е провеждане на мониторинг с цел събиране на данни за оценка на състоянието на риби с национална значимост, обекти от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).
Дейности:
1. Провеждане на мониторинг на целевите видове;
2. Анализ и оценка на природозащитното състояние на целевите видове;
3. Популяризиране на целите на мониторинга и постигнатите резултати.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
116666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90711300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Видовете риби (20 бр.), методиката за мониторинг на риби - подходи, местата и пунктовете за мониторинг са посочени в Приложение А към техническата спецификация.
1. Провеждане на мониторинг на целевите видове.
Обектите по този проект са видове риби от НСМСБР, които са с национална значимост и не са предмет на докладване по Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО). Списъкът с целевите видове се намира в Приложение А. За всеки вид от списъка следва да се проведе мониторинг на посочените места в Приложение А, чрез прилагане на съответния подход от Методиката за мониторинг на риби, посочен в Приложение А. Пространствената информация за местата за мониторинг се намира на разположение на Отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите” при ИАОС. Методиката със съответните подходи, които трябва да се приложат са публикувани на интернет страницата на ИАОС:
http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-otsenka/ribi
За някои видове в Приложение А има конкретни препоръки по отношение на пунктовете за мониторинг, които следва да се съобразят.
2. Анализ и оценка на природозащитното състояние на целевите видове.
За всеки вид от Приложение А се прави статистически и пространствен анализ на данните от полевите формуляри. Прави се както моментна оценка на състоянието му, на база резултатите от проведения мониторинг, така и оценка на база сравнение с данни от предишни периоди (ако са налични), като се прилага Методиката за оценка на риби, налична на посочения по-горе линк на интернет страницата на ИАОС. Оценките се изготвят след приключване на теренната работа за съответния вид. Изготвените оценки на състоянието се представят като доклади за всеки вид.
3. Популяризиране на целите на мониторинга и постигнатите резултати.
Изпълнителят организира и провежда една информационна среща със заинтересованите страни за представяне на проекта в началото и една заключителна среща в края на проекта за представяне на резултатите. Заинтересованите страни са МОСВ, ИАОС и други организации и институции по преценка на изпълнителя, на чиято територия се извършва мониторинга.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
116666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на една и/или няколко от следните дейности:
• мониторинг и оценка на състоянието на видове/ природни местообитания;
• провеждане на теренни проучвания/картиране/наблюдение/ инвентаризации на състоянието на видове/природни местообитания.
• извършване на анализи и оценка на състоянието на видове/природни местообитания.
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Ключов експерт № 1- Ръководител на проекта
Висше образование образователно-квалификационна степен „магистър” в областта „Природни науки, математика и информатика“, по специалности „Биология“ или „Екология“ или „Опазване на околната среда“ в професионално направление „Биологически науки“ или висше образование в област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ по професионално направление „Горско стопанство“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Специфичен професионален опит – да е участвал на ръководна позиция в екип за изпълнението на минимум една от следните дейности:
• мониторинг и оценка на състоянието на видове/ природни местообитания;
• провеждане на теренни проучвания/картиране/наблюдение/ инвентаризации на състоянието на видове/природни местообитания;
• извършване на анализи и оценка на състоянието на видове/природни местообитания.
Ключов експерт № 2 – Статистика и бази данни
Висше образование образователно-квалификационна степен „магистър” в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в някое от следните професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“; „Науки за земята“ - специалност „География“;
област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление: „Горско стопанство“;
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически софтуер;
Специфичен професионален опит – да е участвал в изпълнението на минимум една дейност, свързана с прилагане на статистически методи за биологични видове.
Ключов експерт № 3 – ГИС
Висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ в една от следните области и професионални направления, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.:
област „Природни науки, математика и информатика“, в някое от следните професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“; „Науки за земята“ - специалност „География“;
област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, в професионално направление „Горско стопанство“;
Продължава в полето по-долу.


област „Технически науки“ професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Геодезия“, „Картография“
или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Сертификат или еквивалентен документ за работа с ГИС софтуер;
Специфичен професионален опит – да е участвал в изпълнението на минимум една дейност, свързана с ГИС.
Продължение на изискванията към експертите:
Ключови експерти № 4 – Ихтиолог – 3 бр.
Висше образование образователно-квалификационна степен „магистър” в областта „Природни науки, математика и информатика“, по специалности „Биология“ или „Екология“ или „Опазване на околната среда“ в професионално направление „Биологически науки“ или висше образование в област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, в професионално направление „Горско стопанство“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Специфичен професионален опит – да е участвал в изпълнението на минимум една дейност, свързана с прилагането на методики за мониторинг (описани в техническите спецификации) или сходни методики за съответния биологичен обект (риби).
Ключов експерт № 5 - Еколог
Висше образование образователно-квалификационна степен „магистър” в областта „Природни науки, математика и информатика“, по специалности „Биология“ или „Екология“ или „Опазване на околната среда“ в професионално направление „Биологически науки“ или висше образование в област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, в професионално направление „Горско стопанство“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените.
Специфичен професионален опит – да е участвал в изпълнението на минимум една от следните дейности:
• мониторинг и оценка на състоянието на видове/ природни местообитания;
• провеждане на теренни проучвания/картиране/наблюдение/ инвентаризации на състоянието на видове/природни местообитания;
• извършване на анализи и оценка на състоянието на видове/природни местообитания.
Забележка: По отношение на придобитото образование навсякъде, където е посочена специалност, ще се приема и друга специалност, еквивалентна на посочените.
Изискването се доказва със Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискванията се отнасят общо за обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение е 5 (пет) на сто от стойността на договора. Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши авансово плащане на цялата сума, след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура-оригинал.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/06/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката, вкл. прогнозната стойност по отделните етапи.
2. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443
В Методиката за оценка се оценяват следните показатели:
- Описани са приложимите взаимовръзки между отделните дейности (включително между етапите и/или поддейностите - ако участникът е идентифицирал такива).
- Изброени са относимите нормативни актове във връзка с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, като за всеки от тях е посочено отношението му към процеса на изпълнение.
- Предложена е организация на работа с разпределение на задачите и отговорностите между отделните експертите. Представената организация е съобразена със спецификите, времетраенето и последователността на всяка дейност (етап /или поддейност – ако участникът е идентифицирал такива) и би гарантирала качествено изпълнение.
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начини за взаимодействие, както между тях, така и със заинтересованите страни от изпълнението на поръчката, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва