Информация за преписката

Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Номер: 00422-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://profile.mlsp.government.bg/2ee7871b3100bc6c5b780f2f8805db87
Процедура: Открита процедура
Описание: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика” Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS/LTE, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България за минимум 3000 абоната - служители на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика, организирани в една корпоративна група.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911839   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.05.2019 г.  20.05.2019 г. 
2   911840   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2019 г.  20.05.2019 г. 
3   936154   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2019 г.  03.10.2019 г. 
4   939310   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.10.2019 г.  21.10.2019 г. 
5   1038456   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.10.2022 г.  07.10.2022 г. 
6   1038847   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.10.2022 г.  20.10.2022 г. 
7   1038858   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.10.2022 г.  20.10.2022 г. 
8   1038861   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.10.2022 г.  21.10.2022 г. 
9   1039057   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.10.2022 г.  31.10.2022 г. 
10   1039073   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.10.2022 г.  31.10.2022 г. 
11   1039440   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.11.2022 г.  14.11.2022 г. 
12   1039642   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.11.2022 г.  22.11.2022 г. 
13   1039667   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.11.2022 г.  23.11.2022 г. 
14   1040348   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.12.2022 г.  20.12.2022 г.