Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/44
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката е свързан с пробонабиране и извършване анализ на органични замърсители в матрица биота (риби, миди) от повърхностните води на България. Обхватът на дейностите на Изпълнителя по осъществяване на услугата с предмет „Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота”, включва веществата, които ще се анализират, броя на пробите и честотата на пробонабиране, етапите и сроковете на изпълнението, приемането на резултатите и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906138   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.04.2019 г.  08.04.2019 г. 
2   906139   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2019 г.  08.04.2019 г. 
3   920795   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 г.  11.07.2019 г. 
4   1017621   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.07.2021 г.  28.07.2021 г.