Версия за печат

00740-2019-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III №136, За: Елена Янева, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: e.yaneva@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна средаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 11 от 05.04.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00740-2019-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е свързан с пробонабиране и извършване на анализ на органични замърсители в матрици биота (риби, миди) от повърхностни води на България. Обхватът на дейностите на Изпълнителя по осъществяване на услугата с предмет "Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота", включва веществата, които ще се анализират, броя на пробите и честотата на пробонабиране, етапите и сроковете на изпълнението, приемането на резултатите и др.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 3754 от 19.06.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Обединение Анализии на биота 2019, ул. Златен рог 22, България 1407, София, Тел.: 00359 885092751, E-mail: office@bul-pro.com, Факс: 00359 28400736

Интернет адрес/и:

URL: www.bul-pro.com.

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Бул Про консултинг ЕООД, Златен рог 22, България 1407, София, Тел.: 00359 885092751, E-mail: office@bul-pro.com, Факс: 00359 28400736

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

BG411, П-Юнайтед ЕООД, бул. Климент Охридски 14, ет. 5, България 1756, София, Тел.: 00359 4433528, E-mail: office@p-united.org, Факс: 00359 4233668

Интернет адрес/и:

URL: www.p-united.org.

Изпълнителят е МСП: не

III.3) Изпълнител по договора

CZ01, Ей Ел Ес Република Чехия, На харфе 9/336, 190 000 Прага 9, Република Чехия, Чешка република 190 00, Прага, Тел.: 00420 226226228, E-mail: info.cz@alsglobal.com, Факс: 00420 226226228

Интернет адрес/и:

URL: www.alsglobal.cz/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH; Дейност: лабораторни изследвания; Дял: 15%
ІII.5) Предмет на договора

Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1010000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.03.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1010000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.07.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Росица Карамфилова-Благова
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор