Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2018-0075
Адрес на профила на купувача: http://www.tenders.bulgartransgaz.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: "Линейна част“ Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   885292   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.12.2018 г.  27.12.2018 г. 
2   885294   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     21.12.2018 г.  27.12.2018 г. 
3   894405   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         14.02.2019 г.  14.02.2019 г. 
4   897957   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.02.2019 г.  04.03.2019 г. 
5   939804   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     18.10.2019 г.  21.10.2019 г. 
6   995975   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.10.2020 г.  05.10.2020 г.