Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2018-0017
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/34
Процедура: Открита процедура
Описание: Необходимостта от изграждане на информационна система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ) е обоснована нормативно от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн. ДВ. бр.63 от 31.07.2018 г.). Създаването на публичен регистър на СГИ е съгласно чл.9г от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)( обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996 г., посл. изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017 г.). Поръчката е заложена в „Пътна карта за изпълнение на стратегия за развитие на електронното управление в системата на министерство на околната среда и водите за периода 2016-2020 г.“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   878909   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.11.2018 г.  19.11.2018 г. 
2   878911   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2018 г.  19.11.2018 г. 
3   931819   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2019 г.  09.09.2019 г.