Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2018-0015
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на органични замърсители в матрица биота (риби, миди) от повърхностните води на България. Целта на тази поръчка е получаване на данни за извършване на мониторинг съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015г.) и докладване на резултатите на ЕК в съответствие с чл. 13. Проверка на съответствието на стойности на СКОС с цел класификация на химичния и екологичния статус на водните обекти и анализ на тенденциите на концентрацията на вещества, които имат склонност за натрупване в контекста на програмите за наблюдение и мониторинг.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876781   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.11.2018 г.  08.11.2018 г. 
2   876782   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.11.2018 г.  08.11.2018 г. 
3   906052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2019 г.  08.04.2019 г.