Версия за печат

00740-2018-0015

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 043 от дата 05.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III 136, За: Росица Христова Диляна Врашкова, България 1618, София, Тел.: 00359 29406432, E-mail: rhristova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/32.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на органични замърсители в матрица биота (риби, миди) от повърхностните води на България.Целта на тази поръчка е получаване на данни за извършване на мониторинг съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015г.) и докладване на резултатите на ЕК в съответствие с чл. 13. Проверка на съответствието на стойности на СКОС с цел класификация на химичния и екологичния статус на водните обекти и анализ на тенденциите на концентрацията на вещества, които имат склонност за натрупване в контекста на програмите за наблюдение и мониторинг. Предвижда се вземане на проби от 110 пункта и извършване на последващи лабораторни анализи на пробите.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Предметът на поръката е комплексен и включва дейности по пробонабиране и анализ на направените проби, което налага изпълнението да бъде извършено от един изпълнител. Двата етапа са част от един неделим процес, като възлагането на различни изпълнители би довело да застрашаване качеството на изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 291666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.20, ал.1 от ЗОП Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за услуги и доставки, който включват продукти по приложение №3 над 264 003 лв. Прогнозната стойност на настоящата поръчката е в размер на 291 666,67 лв. без ДДС, следователно попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б „б“ ЗОП. Възложителят желае максимална прозрачност при възлагането на обществената поръчка и реши да открие открита процедура по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на този вид процедура осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Ленков Балчев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор