Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2018-0011
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/26
Процедура: Открита процедура
Описание: В системата на ИАОС има 27 броя газови и 2 течни хроматографа. С тези технически средства се извършва изпитване на органични замърсители във всички компоненти на околната среда, като най-много са ангажирани с изпълнение на мониторинговите програми за води (анализи на приоритетни и специфични замърсители). За нормалното функциониране на апаратите от значение е осигуряването на сервизно обслужване и доставка на консумативи и на резервни части за тях. Резервните части ще се доставят при необходимост, след заявка от Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   874217   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.10.2018 г.  22.10.2018 г. 
2   874219   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.10.2018 г.  22.10.2018 г. 
3   914845   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2019 г.  07.06.2019 г.