Деловодна информация
00740
2701 19/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
19/10/2018 (дд/мм/гггг)
00740-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция по околна среда 831901762
бул. Цар Борис III 136
София BG411 1618 България
Красимир Аврамов, Диляна Врашкова, Маргарита Димитрова +359 29406432/+359 29406445/+359 29406425
m.kitova@eea.governmеnt.bg +359 29559015

Интернет адрес/и

http://eea.government.bg/

http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/26


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/26
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Сервизно обслужване на течни и газови хроматографи и доставка на консумативи и на резервни части за тях“ по 3 обособени позиции
50410000      
Услуги

В системата на ИАОС има 27 броя газови и 2 течни хроматографа. С тези технически средства се извършва изпитване на органични замърсители във всички компоненти на околната среда, като най-много са ангажирани с изпълнение на мониторинговите програми за води (анализи на приоритетни и специфични замърсители). За нормалното функциониране на апаратите от значение е осигуряването на сервизно обслужване и доставка на консумативи и на резервни части за тях. Резервните части ще се доставят при необходимост, след заявка от Възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
466171.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на 4 броя газови и 2 броя течни хроматографи „Thermo Scientific” и доставка на консумативи и на резервни части за тях. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България. В техническите спецификации е посочено местоположението на апаратите.

Сервизно обслужване на 4 броя газови и 2 броя течни хроматографи „Thermo Scientific” и доставка на консумативи и резервни части за тях.
Към Техническото предложение участниците следва да представят:
• оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) от производителя на хроматографските системи и/или от официален негов представител (за съответната обособена позиция) за извършване на дейности по доставка на консумативи и сервизно обслужване (на хроматографските системи от съответната обособена позиция)
• каталог и/или брошура и/или разпечатка от интернет страница (в оригинал или заверено копие с подпис и печат), на хартиен или електронен носител, в които да са включени предлаганите от участника продукти и от които да е видно, че предлаганите стоки, отговарят на техническата спецификация на възложителя (за съответната обос. позиция).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
182309.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозна стойност: до 182 309. лв. без ДДС или до 218 770,80 лв. с ДДС, в това число:
- за сервизна дейност в размер до 120 000 лв. без ДДС и до 144 000 лв. с ДДС
- за доставка на консумативи за тях в размер до 37 309 лв. без ДДС и до 44 770,80 лв. с ДДС
- за резервни части – до 25 000 лв без ДДС и до 30 000 лв с ДДС.

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на газови хроматографски апарати AGILENT и доставка на консумативи и резервни части за тях 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България. В техническите спецификации е посочено разположението на апаратите.

Подпозиция № 2.1 – „Сервизно обслужване на 15 броя газови хроматографа „Agilent Technologies“ модели 7890В с детектор модел MSD 5977А и модел 6890 N с детектор модел MSD 5973 и 7890 A с детектор модел MSD 5975 и доставка на консумативи и на резервни части за тях“.
Подпозиция № 2.2: Сервизно обслужване на 6 бр. газови хроматографи „Agilent Technologies“ модели 7890B, модел 6890 N, модел 7890 A с детектор модел MSD 5975 и доставка на консумативи и на резервни части за тях.
Прогнозна стойност на подпозиция 2.1. до 200 396,33 лв. без ДДС или до 240 475,60 лв. с ДДС, в това число:
- за сервизна дейност в размер до 130 000 лв. без ДДС и до 156 000 лв. с ДДС
- за доставка на консумативи за тях в размер до 37 063 лв. без ДДС и до 44 475,60 лв. с ДДС
- за резервни части – до 33 333,33 лв без ДДС и до 40 000 лв с ДДС.
Към Техническото предложение участниците следва да представят:
• оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) от производителя на хроматографските системи и/или от официален негов представител (за съответната обособена позиция) за извършване на дейности по доставка на консумативи и сервизно обслужване (на хроматографските системи от съответната обособена позиция)
• каталог и/или брошура и/или разпечатка от интернет страница (в оригинал или заверено копие с подпис и печат), на хартиен или електронен носител, в които да са включени предлаганите от участника продукти и от които да е видно, че предлаганите стоки, отговарят на техническата спецификация на възложителя (за съответната обос. позиция).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
257529.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозна стойност за подпозиция 2.2. до 57 132,67 лв. без ДДС или до 68 559,20 лв. с ДДС, в това число:
- за сервизна дейност в размер до 26 000 лв. без ДДС и до 31 200 лв. с ДДС
- за доставка на консумативи за тях в размер до 14 466 лв. без ДДС и до 17 359,20 лв. с ДДС
- за резервни части – до 16 666,67 лв без ДДС и до 20 000 лв с ДДС.

II.2) Описание 1

Сервизно обслужване на 2 броя газови хроматографа „Shimadzu” модел 2010 и доставка на консумативи и на резервни части за тях. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Р България. В Техническите спецификации е посочено местоположението на апаратите.

Сервизно обслужване на 2 броя газови хроматографа „Shimadzu” модел 2010 и доставка на консумативи и резервни части за тях.
Към Техническото предложение участниците следва да представят:
• оторизационно писмо (оригинал или заверено копие) от производителя на хроматографските системи и/или от официален негов представител (за съответната обособена позиция) за извършване на дейности по доставка на консумативи и сервизно обслужване (на хроматографските системи от съответната обособена позиция)
• каталог и/или брошура и/или разпечатка от интернет страница (в оригинал или заверено копие с подпис и печат), на хартиен или електронен носител, в които да са включени предлаганите от участника продукти и от които да е видно, че предлаганите стоки, отговарят на техническата спецификация на възложителя (за съответната обос. позиция).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
26333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозна стойност до 26 333,33 лв. без ДДС или до 31 600.00 лв. с ДДС, в това число:
- за сервизна дейност в размер до 14 000.00 лв. без ДДС или до 16 800.00 лв. с ДДС
- за доставка на консумативи за тях в размер до 4000.00 лв. без ДДС или до 4800.00 лв. с ДДС
- за резервни части – до 8333,33 лв без ДДС и до 10 000.00 лв с ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му за участие в настоящата процедура.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участниците следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент.


1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата му за участие в настоящата процедура.
Забележка: Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнението на дейности, свързани с доставка на консумативи и сервизно обслужване на газови и течни хроматографски системи с масселективни детектори (единичен и троен квадрупол).
За изпълнена се счита тази дейност, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата.
Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуги.
В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, достатъчно е да е извършил минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура.
2. Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
Минимум 2 (двама) специалисти, които да отговарят на следните изисквания кумулативно:
- минимум 2 (две) години опит в сервизиране на апаратура, сходна с предмета на поръчката
- през последните 3 (три) години да са преминали обучение за инсталиране и/или сервизиране на хроматографски апарати с масселективни детектори, сходни с предмета на поръчката.
В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то същият следва да разполага с отделен екип за всяка от обособените позиции, за които подава оферта.
Изискването се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент с обхват в областта на производство и/или дистрибуция и сервизно обслужване на хроматографски апарати с масселективни детектори. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася за участника в обединението, който ще извършва сервизното обслужване на апаратите.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП – Сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискванията по т. 1 и т. 2 се отнасят общо за обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение е 5 (пет) на сто от стойността на договорите. Условията за гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор към документацията за участие.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши авансово плащане на цената за сервизната дейност и/или консумативите за съответната обособена позиция след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура – оригинал, при наличие на финансов ресурс по бюджета на ИАОС.
Важно: Към документацията за участие е приложен примерен списък на резервни части. Единичната цена на резервна част, посочена в Списъка, може да бъде увеличена в рамките до 20% за целия срок на договора, като не може да бъде надвишавана общата цена за резервни части, предвидена за съответната обособена позиция. Резервни части до 300 лв. се включват в цената на сервизното обслужване.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/11/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Сервизната дейност за обособена позиция № 1 и подточка 2.1. на обособена позиция № 2 включват извършването на 5 (пет) профилактики за срока на договора, като първата профилактика се извършва прогнозно в срок до 1 (един) месец от сключване на договора. Всяка следваща профилактика се извършва прогнозно около 6 (шест) месеца след извършване на предишната профилактика.
Сервизната дейност за подточка 2.2. на обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 и включва извършването на 2 (две) профилактики за срока на договора, като първата профилактика следва да се извърши през 2019 г. Следващата профилактика се извършва около 12 (дванадесет) месеца след извършване на предишната профилактика. Преди изпълнението на всяка профилактика Възложителят изпраща възлагателно писмо на Изпълнителя, в което се посочват сроковете за извършване на съответната профилактика. Възлагателното писмо от страна на Възложителя се изпраща при осигурено финансиране за съответната профилактика.
Доставката на консумативите се извършва след като Възложителят изпрати възлагателно писмо на Изпълнителя, в което се посочва вида, броя на консумативите и мястото на доставка, съгласно техническата спецификация. Възлагателното писмо от страна на Възложителя се изпраща при осигурено финансиране за съответната доставка.
Доставката и монтажът на резервните части се извършва след като Възложителят изпрати възлагателно писмо/заявка на Изпълнителя. Възлагателното писмо/заявка от страна на Възложителя се изпраща при осигурено финансиране за съответната доставка и монтаж.
2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:
• участници-свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
• участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;Интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2;Тел.: 02 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/10/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва