Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2017-0016
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Пловдив”. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 1. първоначален преглед на системите; 2. профилактично техническо обслужване; 3. ремонт на системите, в това число доставка, демонтаж и монтаж на резервни части, необходими при извършване на ремонтни дейности; 4. инструктаж за работа с пожароизвестителните системи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   790871   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2017 г.  12.06.2017 г. 
2   790872   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2017 г.  12.06.2017 г. 
3   803961   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.09.2017 г.  07.09.2017 г. 
4   997302   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.10.2020 г.  16.10.2020 г.