Информация за преписката

Възложител: Детска градина /ДГ/ № 173 "Звънче" гр. София - /Сатро наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 173 "Звънче" гр. София/
Номер: 02698-2015-0003
Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/173cdg-107/obshtestveni-porachki-zop/
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Златица“ № 46, и филиал „Алиса” - кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Филип Тотю“ № 24, по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детската градина или упълномощено (назначено) от него лице, в 2 /две/ обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, невключени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания; - Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/01/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   700887   Решение         04.12.2015 г.  04.12.2015 г. 
2   700888   Обявление за обществена поръчка         04.12.2015 г.  04.12.2015 г. 
3   724770   Информация за сключен договор         01.04.2016 г.  01.04.2016 г.