Версия за печат

02698-2015-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”, Столична община, район „Подуяне”, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Златица“ № 46, и филиал „Алиса” - кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Филип Тотю“ № 24, За, За: Дора Лисева, Гео Георгиев - адвокат, Р.България 1510, София, Тел.: 02 9478478, E-mail: doris_2005@abv.bg

Място/места за контакт: Дора Лисева, Гео Георгиев - адвокат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://173cdg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/173cdg-107/obshtestveni-porachki-zop/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.София, Столична община, район „Подуяне”, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Златица“ № 46, и филиал „Алиса” - кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Филип Тотю“ № 24
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Златица“ № 46, и филиал „Алиса” - кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Филип Тотю“ № 24, по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детската градина или упълномощено (назначено) от него лице, в 2 /две/ обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, невключени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания; - Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15980000, 03310000, 03200000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Минерални води и безалкохолни напитки
Рибни, ракообразни и водни продукти
Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне” за срок от една година,считано от датата на сключване на договора. Количествата и видовете хранителни продукти са по заявка на Възложителя, съобразно утвърдено седмично меню за храна на децата.

Прогнозна стойност без ДДС
110000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът, с изключение участниците, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и обединенията в които участват само такива лица, когато същите участват само по Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, следва да представи гаранция за участие в процедурата в размер на 1 % (един процент) от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции без ДДС, както следва: - 1000.00 /хиляда/ лева без ДДС – по обособена позиция № 1 - „Доставка на хранителни продукти, невключени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания; - 100.00 /сто / лева без ДДС – по обособена позиция № 2 - „Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания; Обща сума на гаранциите по двете позиции – 1 100 /хиляда и сто/ лева. Гаранцията за участие трябва да бъде представена съгласно чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, в една от следните форми: парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/ или - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по примерния образец Образец № 9 от документацията и валидна най-малко 120 (сто и двадесет) дни след крайния срок за подаване на офертите. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията. Гаранциите за участие в процедурата се усвояват, задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Участникът, обявен за изпълнител на обособената позиция, с изключение участниците, ползващи се с преференция и техните обединения когато същите участват само по Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, следва представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2,5 % (две цяло и пет процента) от прогнозната стойност без ДДС на обособената позиция, внесена както следва: парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/ или - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по примерния Образец № 10 от документацията и валидна най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекта на договор. 3. Ако участникът участва за повече от една обособена позиция той може да внесе гаранциите за участие с един документ по тази точка с указание за обособените позиции, по които участва. Ако участникът представя различни документи за внесени гаранции по различните обособени позиции, то той следва да ги постави в Плик № 1 на всяка обособена позиция! 4. Банкова сметка: Когато участник в процедурата, с изключение на участниците, ползващи се с преференция и техните обединения когато същите участват само по Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, представя предвидените гаранции за участие в процедурата и за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на Целодневна детска градина № 173 „Звънче”, гр. София.: Банка: „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, Банков код BIC: SOMBBGSF. Банкова сметка IBAN: BG67SOMB91303326308601 Булстат: 000667378

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнените заявки се заплащат до 60 /шестдесет/ дни след датата на доставката и представена фактура с банковата сметка, приемо-предавателен протокол с описани доставки за периода визиран във фактурата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да имат договор за учредяване на обединението. В него съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки от тях в обединението и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: т.6.1 от документацията:Изискуеми документи и информация: 1.В обявената процедура може да участва всеки участник, който отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и за което не е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП или по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС. Относно чуждестранните участници се прилагат и изискванията на чл. 48 от ЗОП.2.Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от ЗИХУ е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП, както и за обединения, в които участват само такива лица. За участниците, ползващи се с преференция, се прилагат всички изисквания на ЗОП и описаните в документацията. 3.Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, включително обединение само на участници, ползващи се с преференция, съдружниците в обединението трябва да имат договор за учредяване на обединението. Изискванията към съдържанието на договора се съдържат в документацията. 4.Съгласно чл. 56, ал. 1-4 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – съставен и подписан от участника-оригинал (Подава се в Плик № 1 на всяка обособена позиция, по която участникът участва).;Представяне на участника, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, електронна поща, за кореспонденция при провеждането на процедурата – свободен текст;.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №1) – оригинал; Удостоверение за регистрация на обект/и с храни в по чл. 12, ал. 2 и ал. 9 от ЗХ–заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”;Списък на групите храни /по § 1, т. 12 от ПЗР на ЗХ/, издаден от Агенцията по безопасност на храните – неразделна част от Удостоверението на участника–заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала“; 5.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец №2) - оригинал.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на обособената позиция, за която участникът участва, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обособената позиция, и предвидените подизпълнители (Образец №3)–оригинал. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обособената позиция, всеки от тях попълва и представя в офертата Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (Образец №4);7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец № 5)-оригинал.;8.Нотариално заверено пълномощно /оригинал/, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон.9.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС (Образец №11) - оригинал.10.Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП по образец (за участниците,ползващи се с преференция и за всяко от тях, участващо в тяхно обединение, участващо по Обособена позиция № 2) (Образец № 12) – оригинал;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изисква доказване на икономически и финансови възможности от участниците.
Минимални изисквания: Не се изисква доказване на икономически и финансови възможности от участниците, няма минимални изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи за всички участници по Обособена позиция № 1 и по Обособена позиция № 2: 1.Списък на доставките на хранителни продукти за детски заведения и/или детски кухни, изпълнени през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата на участника (Образец № 6) – оригинал и удостоверения към посочените в списъка доставки – оригинали или заверени копия с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи или посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките – не е задължителна за участниците по чл.16г от ЗОП.; 2.Описание на собствените или наети от участника транспортни средства за превоз на суровини и храни, които са регистрирани в ОДБХ – оригинал, свободен текст. ; 3.Списък на технически лица, свързани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството – оригинал, свободен текст. 4.Декларация за техническото оборудване, машините и техническите съоръжения, МПС с които разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – оригинал, свободен текст.; 5.Сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на обществената поръчка, (заверено/и копие/я с надпис "Вярно с оригинала", подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). Сертификатът трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите и трябва да бъде издаден от орган по сертификация, с валидна акредитация по стндарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕА MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по ISO 9001 и с EAC/NACE код, покриващ обхвата на дейността, предмет на обществената поръчка.; 6.Всеки участник лично или на името на друго участващо в обединението с негово участие лице, да има разработена и внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, което се доказва с валиден сертификат, издаден от акредитирана от българска служба по акредитация към Министерски съвет на Република България институция или агенция. Представят се заверени от участника копия от сертификата и акредитацията на сертифициращата организация. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система.
Минимални изисквания: Минимални изисквания за всички участници по Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2: 1.Всеки от участниците трябва да има минимум 3 броя изпълнени доставки на хранителни продукти за детски заведения и/или детски кухни през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си (доказва се със списък на доставките и удостоверения, референции и/или други документи, издадени от получателите на доставките по списъка или от компетентни органи или чрез или посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките). Списъкът на доставките, представените удостоверения и посоченият/те публичен/и регистър/и трябва да съдържат следната информация: Предмет на доставката, възложител и/или получател по доставката и срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на доставката) – не е задължителна за участниците по чл.16г от ЗОП. 2. Удостоверение за регистрация на обект/и с храни в по чл. 12, ал. 2 и ал. 9 от ЗХ;Списък на групите храни /по § 1, т. 12 от ПЗР на ЗХ/, издаден от Агенцията по безопасност на храните – неразделна част от Удостоверението на участника;3.Всеки от участниците трябва да притежава система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на обществената поръчка. Сертификатът следва да се поддържа валиден за целия срок на договора.;4.Всеки участник лично или на името на друго участващо в обединението с негово участие лице, да има разработена и внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, което се доказва с валиден сертификат, издаден от акредитирана от българска служба по акредитация към Министерски съвет на Република България институция или агенция. Представят се заверени от участника копия от сертификата и акредитацията на сертифициращата организация. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.01.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.01.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.01.2016 г.  Час: 14:30
Място

Целодневна детска градина № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Златица“ № 46 в помещение указано с изрична табела на главния вход на сградата-основен корпус.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, които и са представили оферти или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както при отварянето на плика с предлаганата цена по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

септември-октомври 2016

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

септември-октомври 2016

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хранителни продукти, невключени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
1) Кратко описание

Предназначена за всички участници и включва хранителни продукти, които не попадат в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03200000, 03310000, 15100000, 15200000, 15400000, 15500000, 15600000, 15980000

Описание:

Зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Рибни, ракообразни и водни продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Минерални води и безалкохолни напитки

3) Количество или обем

количества хранителни продукти по заявка на Възложителя, съобразена със седмичното меню на децата за пълноценно и разнообразно хранене съгласно нормативната уредба и броят на децата посещаващи детскоото заведение

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
1) Кратко описание

Предназначена за всички участници и включва хранителни продукти, които попадат в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15320000, 15330000, 15842300

Описание:

Плодови и зеленчукови сокове
Плодове и зеленчуци, преработени
Сладкарски и захарни изделия

3) Количество или обем

количества по завка на Възложителя съобразени със седмично меню на децата за пълноценно и разнообразно хранене, съгласно нормативната уредба, както и броят на посещаващите деца детското заведение

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12