Информация за преписката

Възложител: Община Елена
Номер: 00619-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://elena.zop.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/02/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   641712   Решение         09.01.2015 г.  09.01.2015 г. 
2   641713   Обявление за обществена поръчка         09.01.2015 г.  09.01.2015 г. 
3   663251   Информация за сключен договор         27.04.2015 г.  27.04.2015 г. 
4   847390   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.05.2018 г.  17.05.2018 г.