Версия за печат

00619-2015-0002

BG-Елена: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: Фатме Ходжева, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: община Елена

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.elena.bg.

Адрес на профила на купувача: http://elena.zop.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: Фатме Ходжева, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: porachki@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: мл. експерт "ОП"

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.elena.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: инж. Дилян Стефанов Млъзев, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: кмет

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.elena.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Във всички търговски обекти на Изпълнителя.
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея” Прогнозни количества горива: а) Дизелови горива - 26 000 л.; б) Бензинови горива - 14 000 л.; в) Пропан-бутан - 3 000 л. Брой автомобили към датата на откриване на поръчката: - 10 (десет) броя - дизел; - 12 (дванадесет) броя - бензин; - 2 (два) броя - пропан-бутан. Брой мотоциклети към датата на откриване на поръчката: - 2 (два) броя - бензин; Изпълнителят се задължава да издаде електронни карти по списък на името на всеки разпоредител с бюджетни кредити. Списъкът ще бъде предоставен от община Елена при сключването на договора, както и допълнително 2 (два) броя резервни карти без персонализация на определен рег. № автомобил, а само на името на община Елена.

Прогнозна стойност без ДДС
230000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата, условия и начин на плащането й: 1. Всеки участник представя гаранция за участие в настоящата обществена поръчка, в размер на 2 300.00 (две хиляди и триста) лева. 2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а) парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя съгласно образеца от документацията. 3. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 4. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Общината: IBAN BG02 UNCR 7000 3321 3787 80, BIC UNCRBGSF, „Уни кредит Булбанк“ АД - клон Елена. 5. При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане, съответно в банковата гаранция следва да бъде посочен уникалния номер на поръчката в РОП. 6. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за получаване на оферти. 7. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи оригинал на платежно нареждане или заверено копие или оригинал на банкова гаранция. 8. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за получаване на оферти, и че е за настоящата обществена поръчка. 9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 10. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й: 11. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на поръчката. 12. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. 13. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 14. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 15. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Елена, и че е със срок на валидност 120 дни. 16. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 17. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от Закона за обществените поръчки. 18. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Със средства от бюджета на Община Елена. Начин на плащане: В български левове, по банков път, при условията на отложено плащане - веднъж месечно - в срок до 30 дни след издаване на фактура, придружена с разпечатка по карти за установяване на количеството за фактурирания период. Начинът на плащане трябва задължително да включва възможност за разплащане с карти за безналично плащане. Фактуриране: Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще се извършва до 10-то число на месеца, следващ отчетния. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните данни: номер на електронната карта; 1) регистрационен номер на МПС; 2) дата и час на зареждане; 3) бензиностанция (номер и адрес); 4) количество и вид на зареденото гориво; 5) стойност на договорения процент отстъпка; 6) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка; Период на фактуриране: веднъж месечно, обхващ периода от първия до последния ден на предходния месец.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата задължително съдържа: В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: 1. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника - образец № 1. 2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - образец № 2; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3; 3. при участници обединения - оригинал или заверено копие на договора за обединение, с нотариална заверка на подписите. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - образец № 5; 6. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - образец № 6; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане на условията в проекта на договор - образец № 7; 7.2. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 7.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56, ал. 1, буква „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларацията по чл. 56, ал. 1,т. 11 от ЗОП се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват строителни дейности или услуги. В Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“: 7.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец № 8, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; В Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”: 7.5. Ценово предложение - следва да бъде изготвено от участника - по образец № 9 от настоящата документация. Предлаганата цена е в български лева без включен ДДС. * Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в поръчката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
Минимални изисквания: В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: а) Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да са изпълнили поне една доставка с предмет, сходна с предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под “предмет, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: дейности по доставка на горива. В случай, че участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор. За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък по образец (Образец № 4), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка: - Удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган; б) Декларации за съответствие съгласно чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, удостоверяващи, че предлаганите от него горива съответстват на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по § 1, т. 1 и 3 от цитираната Наредба (заверени от участника копия). в) Участникът е необходимо да разполага с търговски обект/и на територията на град Елена: • предлага всички видове горива, предмет на поръчката; • обслужва система за безналично плащане с електронни карти; • има непрекъснато работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието. Ако участникът е обединение изискванията по горните точки се отнасят за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. г) Декларация относно: - електронните карти, които се прилагат при безналичното картово плащане, съдържаща описание относно общите и специфични условия за издаването и обслужването им; - системата за сигурност при плащане с тях; стоковите групи, които се обслужват чрез тях; възможността на една карта да се комбинират отделни стокови групи и да се въведе ограничителен списък от стоки (лимити); система за контрол на ползване на картите и механизъм за уведомяване на възложителя при злоупотреби; срок за издаване на картите (брой дни) след получаване на заявка от възложителя, и др; - бензиностанции - собствени, наети или франчайз, населено място, адрес, телефонен номер, работно време, предлагани горива за зареждане (изброяват се), търговският обект обслужва система за безналично плащане с електронни карти (да/не); - поддържа се система за безналично картово плащане, чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. Бензиностанциите да имат непрекъснато работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието. - търговският/търговските обект/и бензиностанция/бензиностанции на територията на град Елена да имат непрекъснато работно време 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието.
Минимални изисквания: няма
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

РД.02.12-4/09.01.2015 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.02.2015 г.  Час: 09:30
Място

Община Елена, гр. Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, стая 211

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общинска администрация - Елена.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Интернет адрес/и:

URL: http://www.elena.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.01.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ