Информация за преписката

Възложител: Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост /ПГТОЛП/, гр.Добрич
Номер: 04593-2014-0001
Адрес на профила на купувача: http://pgtolp.com/op/prevoz2014/
Процедура: Открита процедура
Описание: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ – гр.Добрич е бенефициент по проект BG051PO001-4.1.05-0153 „Равен шанс за професионално образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Една от дейностите по този проект включва транспортиране на обучаващите се в гимназията ученици, които живеят извън гр.Добрич, от населените места по тяхното местоживеене до училището в гр.Добрич и обратно във всеки учебен ден през учебната 2014/2015г. в срока на изпълнение на проекта (до 31.12.2014 г.). Учениците с местоживеене извън град Добрич, записани за обучение в гимназията за учебната 2014/2015г., се очаква да пътуват от различни различни населени места – общо 33 /тридесет и три/ населени места, посочени в спецификация. Общият очакван брой на учениците, които ще бъдат превозвани по поръчката е 106.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   620313   Обявление за обществена поръчка         21.08.2014 г.  21.08.2014 г. 
2   620316   Решение         21.08.2014 г.  21.08.2014 г. 
3   626719   Информация за сключен договор         01.10.2014 г.  01.10.2014 г.