Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0001
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства” Поръчката е с три обособени позиции, в зависимост от вида на доставените изделия. Доставките ще се извършват с транспорт на доставчика, франко складовата база (помощно стопанство) на Дружеството в гр.Стара Загора в рамките на един календарен ден след връчена заявка. Количествата по всяка една ще се уточняват в текущите писмени заявки от Възложителя. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя – на ръка срещу подпис, по пощата – чрез обратна разписка или по факс.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/02/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   578228   Решение         07.01.2014 г.  07.01.2014 г. 
2   578230   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         07.01.2014 г.  07.01.2014 г. 
3   605565   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         28.05.2014 г.  28.05.2014 г. 
4   605569   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         28.05.2014 г.  28.05.2014 г. 
5   606316   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         31.05.2014 г.  31.05.2014 г. 
6   675128   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.07.2015 г.  01.07.2015 г. 
7   675129   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.07.2015 г.  01.07.2015 г. 
8   675132   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.07.2015 г.  01.07.2015 г.