Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2013-0023
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за 6 бр. обекти, подробно посочени в т.ІІ.1.2.от настоящото обявление. Възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи. Минимум месец преди за съответните обекти да са налице всички обстоятелства, за да преминат към обекти - средно напрежение и да излязат на свободния пазар за електроенергия, Възложителят следва писмено да уведоми Изпълнителя за вида на обекта, неговото местонахождение, мощност и други характеристики. Участникът следва да е лицензиран като търговец на електическа енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участика цена, да включва единствено цена за доставка на нетна активна енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. Срок на договора – 1 година.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   577049   Решение         27.12.2013 г.  27.12.2013 г. 
2   577054   Обявление за поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО)     27.12.2013 г.  27.12.2013 г. 
3   601736   Обявление за възложена поръчка -- специални сектори (ЕС)     30.04.2014 г.  30.04.2014 г. 
4   676257   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.07.2015 г.  08.07.2015 г.