Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2013-0022
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изготвяне на предпроектни проучвания и работни проекти за водоснабдителните и канализационни системи на територията обслужвана от "В и К" ЕООД - гр. Стара Загора”. Възложителят предвижда възлагането на проектантски дейности в рамките на 36 месеца, свързани с извършване и изготвяне на предпроектни проучвания, и работни проекти за водоснабдителните и канализационни системи на територията обслужвана от "В и К" ЕООД - гр. Стара Загора. Поръчката ще включва дейности свързани с: - Екзекутивно заснемане на конструктивна част от съоръженията - Проектиране на нови линейни съоръжения - Проектиране на реконструкции на линейни съоръжения - Проектиране на водохващания - Проектиране на водоеми и др.обемни съоръжения /облекчителни шахти, черпателни водоеми към ПС и ПХУ и др./. Възложителят ще има следните изисквания към проектите: - Разработките да се окомплектоват, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г., изм., бр. 85 от 27.10.2009 г., доп., бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010 г.) - Чертежите да бъдат плотерно изчертани на паус, в цифров вид на dwg формат за Autocad. - Материалите следва да се представят и на електронен носител.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/02/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   574696   Решение         13.12.2013 г.  13.12.2013 г. 
2   574697   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         13.12.2013 г.  13.12.2013 г. 
3   577063   Решение         27.12.2013 г.  27.12.2013 г. 
4   600614   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         24.04.2014 г.  24.04.2014 г. 
5   903354   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.03.2019 г.  26.03.2019 г.