Информация за преписката

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/
Номер: 00752-2013-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm
Процедура: Открита процедура
Описание: 1. Предмет на поръчката: "Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол" по дейности, както следва: 1.1.Разширениe на съществуващите системи на CSCA/CSRA и CVCA/CVRA с цел осигуряване на новата функционалност към системата за Граничен контрол. 1.2.Разширение на системите за PKI - изграждане на DV, DVRA и IS. 1.3.Изграждане на National Public Key Directory (NPKD), SPOC и връзка с IKAO-PKD. 1.4.Разработване на програмни средства за транспортиране на заявки за сертификати, получаване, актуализация и съхранение на сертификати. 1.5.Разработване на програмни средства, за работа със сертификати при изпълнение на EAC (Разширен контрол за достъп на Системата за проверка до биометричните данни, съхранени в електронния носител на информация (чип), вграден в документа на национални и чужди документи за пътуване). 1.6.Доставка, разопаковане, монтаж, инсталация, конфигуриране, тестване, внедряване и гаранционно обслужване на необходимите технически и програмни средства, обучение за работа с тях.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/09/2013 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   547017   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     21.06.2013 г.  24.06.2013 г. 
2   547018   Решение         21.06.2013 г.  24.06.2013 г. 
3   556561   Решение     21.08.2013 г.  22.08.2013 г. 
4   560774   Решение     19.09.2013 г.  20.09.2013 г.