Версия за печат

00752-2013-0016

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: МР-58 от 18.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на вътрешните работи, ул."6-ти септември" №29, За: Стоянка Малканова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9824466

Място/места за контакт: ДУССД - МВР
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществен ред и сигурност


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол.

II.3) Кратко описание на поръчката

1. Предмет на поръчката: "Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол" по дейности, както следва: 1.1.Разширениe на съществуващите системи на CSCA/CSRA и CVCA/CVRA с цел осигуряване на новата функционалност към системата за Граничен контрол. 1.2.Разширение на системите за PKI - изграждане на DV, DVRA и IS. 1.3.Изграждане на National Public Key Directory (NPKD), SPOC и връзка с IKAO-PKD. 1.4.Разработване на програмни средства за транспортиране на заявки за сертификати, получаване, актуализация и съхранение на сертификати. 1.5.Разработване на програмни средства, за работа със сертификати при изпълнение на EAC (Разширен контрол за достъп на Системата за проверка до биометричните данни, съхранени в електронния носител на информация (чип), вграден в документа на национални и чужди документи за пътуване). 1.6.Доставка, разопаковане, монтаж, инсталация, конфигуриране, тестване, внедряване и гаранционно обслужване на необходимите технически и програмни средства, обучение за работа с тях.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000, 48613000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Електронно управление на данни

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: МП-24-МР-43 от 21.06.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-547017
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 752-2013-16
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

547017

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.09.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Процедурата е открита с Решение № МП-24-МР-43/21.06.2013г. В обявлението за подаване на оферти е посочен краен срок - до 17:00 часа на 01.08.2013г. В този предварително обявен срок няма подадани оферти. С Решение № МП-24-МР-51/21.08.2013г. сроковете за подаване и отваряне на офертите е удължен до 17:00 часа на 05.09.2013г. В удълженият срок отново няма подадени оферти. Предвид правните възможности прекратявам процедурата на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша", РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.09.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Васил Йорданов Маринов
Длъжност: Заместник - министър на вътрешните работи