Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0028
Адрес на профила на купувача: http://mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е: Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентски практики”, с което да се обезпечи изпълнението на част от дейностите, предвидени в одобрения проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”. Изпълнителят на поръчката трябва да изгради софтуерна информационна система, обслужваща предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за над 70 000 студенти. В тон с тенденциите на модерното образование и нуждата от постоянна квалификация на кадрите, проектът цели улесняване на прехода от висшето училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар на студентите, обучаващи се в системата на висшето образование в периода 2012-2015 г. както и подпомагане на изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса в 52-те професионални направления, в които се обучават студентите в България. Разработваната система цели да автоматизира и ефективизира голяма част от тези комуникации, както и да даде разумна увереност на съответните одитиращи и сертифициращи органи, че средствата по проекта са разходвани по максимално ефективен, прозрачен и балансиран начин с оглед постигане целите на проекта и в съответствие с принципа за добро финансово управление.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/11/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   504143   Обявление за поръчка (ЕС)     12.10.2012 г.  12.10.2012 г. 
2   504149   Решение         12.10.2012 г.  12.10.2012 г. 
3   521720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.02.2013 г.  01.02.2013 г.