Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0027
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: „Избор на скрининг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест и анализ на резултатите” по проект BG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/11/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   503475   Решение         09.10.2012 г.  09.10.2012 г. 
2   503477   Обявление за обществена поръчка         09.10.2012 г.  09.10.2012 г. 
3   508359   Решение         09.11.2012 г.  09.11.2012 г. 
4   511849   Решение         03.12.2012 г.  04.12.2012 г.