Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0025
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата процедура е възлагане на обществена поръчка за изпълнение на доставки, по следните пет обособени позиции: 1.Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване за работилниците на ПТГ „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово 2.Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване за работилниците на ПГ по механоелектротехника, гр. Пазарджик 3.Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване на ПГ „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот 4.Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване за лабораториите на СПГЕ „Джон Атанасов”, гр. София 5.Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване за работилниците на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров”, гр. София Всеки от участниците следва задължително да извърши оглед на сградите и помещенията, в които ще се инсталира оборудването, което да му позволи да изготви оферта, отразяваща особеностите на всяко от тях.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/10/2012 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   500688   Обявление за поръчка (ЕС)     21.09.2012 г.  21.09.2012 г. 
2   500693   Решение         21.09.2012 г.  21.09.2012 г. 
3   502535   Решение     04.10.2012 г.  04.10.2012 г. 
4   504912   Решение     18.10.2012 г.  19.10.2012 г. 
5   524353   Решение         18.02.2013 г.  19.02.2013 г. 
6   534154   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.04.2013 г.  02.04.2013 г. 
7   535016   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.04.2013 г.  04.04.2013 г. 
8   536238   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.04.2013 г.  10.04.2013 г. 
9   569171   Информация         11.11.2013 г.  11.11.2013 г. 
10   569174   Информация         11.11.2013 г.  11.11.2013 г. 
11   578959   Информация         10.01.2014 г.  10.01.2014 г.