Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0024
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: „Наем на офис техника и оборудване” по три обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Наем на офис техника и оборудване” за изпълнение на проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”. Обособена позиция № 2: „Наем на офис техника и оборудване” за изпълнение на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”. Обособена позиция № 3: „Наем на офис техника и оборудване” за изпълнение на проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/10/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   499880   Обявление за обществена поръчка         17.09.2012 г.  18.09.2012 г. 
2   499997   Решение         18.09.2012 г.  18.09.2012 г. 
3   518701   Информация за сключен договор         17.01.2013 г.  17.01.2013 г. 
4   519512   Информация за сключен договор         21.01.2013 г.  21.01.2013 г. 
5   519729   Информация за сключен договор         22.01.2013 г.  22.01.2013 г.