Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0023
Адрес на профила на купувача: http://mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е: „Създаване и поддръжка на информационна система /уеб-базирана/ за обслужване на процеса по координиране и провеждане на ученически практики” по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Изпълнителят на поръчката трябва да изгради софтуерна информационна система, обслужваща предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за над 50 000 ученици в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). В тон с тенденциите на модерното образование и нуждата от постоянна квалификация на кадрите, проектът цели улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар на учениците, обучаващи се в системата на ПОО в периода 2012-2015 г. както и подпомагане на изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса в поне 25 % от 39-те проф. направления, в които се обучават учениците в системата на ПОО. Разработваната система цели да автоматизира и ефективизира голяма част от тези комуникации, както и да даде разумна уверенот на съответните одитиращи и сертифициращи институции, че средствата по проекта са разходвани по максимално ефективен, прозрачен и балансиран начин с оглед постигане целите на проекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   495076   Решение         10.08.2012 г.  13.08.2012 г. 
2   495166   Обявление за поръчка (ЕС)     13.08.2012 г.  13.08.2012 г. 
3   505110   Обявление за възложена поръчка (ЕС)     19.10.2012 г.  19.10.2012 г.