Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0018
Адрес на профила на купувача: http://mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата обществена поръчка има за предмет сключването на договори за извършване на одити по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите, изпълнявани от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Одитът трябва да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проектите в съответствие с националните и международните одиторски стандарти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   489854   Обявление за обществена поръчка         05.07.2012 г.  06.07.2012 г. 
2   489855   Решение         05.07.2012 г.  06.07.2012 г. 
3   519510   Информация за сключен договор         21.01.2013 г.  21.01.2013 г. 
4   571920   Информация за сключен договор         27.11.2013 г.  27.11.2013 г.