Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0017
Адрес на профила на купувача: http://mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е: „Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в средните училища в България". Платформата трябва да бъде напълно интегрирана платформа за електронно обучение, която предлага административен модул, модул за управление на курсове, модул за управление на съдържанието, модул за управление на общности и организации, модул за сътрудничество и видеоконферентна връзка, модул електронен дневник и модул за антиплагиатство. Системата и всички нейни модули (функционалности) трябва да бъдат напълно съвместими и интегрирани помежду си. Доставката на платформата трябва да включва предоставяне на безсрочен лиценз за ползване на цялостната платформа и всички предоставени модули и функционалности. Изпълнителят трябва да инсталира, конфигурира, адаптира и тества платформата с цел осигуряване на пълната й работоспособност в срок до 3 месеца от сключването на договора за изпълнение. Възложителят изисква от участника минимален гаранционен срок на платформата от 3 години, считано от датата на приемане, както и условия за удължаване на този срок, включващи цена на годишна база. В рамките на проекта изпълнителят трябва да обучи администратори и учители за работа със системата и да предостави документация (системна, техническа и потребителска документация), както и да окаже съдействие на фирми-разработчици, които да интегрират в платформата наличното към момента образователно съдържание, поддържано от МОМН. Решението трябва да бъде създадено и инсталирано в конфигурация включваща предложените елементи с възможности да обхване минимум 2 500 училища и 1 000 000 потребители. В рамките на проекта изпълнителят трябва да извърши следните основни дейности: • Доставка на лицензи за безсрочно ползване на софтуер за електронната платформа за обучение. • Инсталация и конфигурация на електронната платформа за обучение. • Обучение на учители на ефективно използване на платформата за електронно обучение и новостите в методологията на преподаване. • Доставка на документация за работа и администриране на системата • Оказване на съдействие на посочени от МОМН фирми-разработчици, които да интегрират в платформата наличното образователно съдържание
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   489411   Обявление за поръчка (ЕС)     03.07.2012 г.  04.07.2012 г. 
2   489412   Решение         03.07.2012 г.  04.07.2012 г. 
3   491458   Решение     17.07.2012 г.  17.07.2012 г. 
4   492373   Решение     24.07.2012 г.  24.07.2012 г. 
5   516957   Решение     08.01.2013 г.  08.01.2013 г.